hèt HEEMSCHUTEË7 eRFGoeDveneniGinc rrn In ons vierhonderd jaar oude landelijk bureau, het Korenmetershuis in het hart van Amsterdam, zien we welke zorgen voorbij komen. Van betrokken burgers, die hun omgeving zien veranderen. Zij willen koesteren wat belangrijk is, maar ook begrijpen wat noodzakelijk is. Graag duiken wij met u in onze wensenlijst: Een dynamischer aanwijzingsbeleid voor monumentaal erfgoed: jongere gebouwen (zogenaamd Post 65 erfgoed) en historische interieurs. Zo zouden we graag een van de eerste gebouwde moskeeën geplaatst zien op de rijkslijst, maar ook een 'upgrading' van die bijzondere woonhuizen die nu minder goed of niet beschermd zijn. Monumenten gaan wel van die rijkslijst af, maar er komen nauwelijks monumenten bij. Dat moet flexibeler, sneller en actiever! Een aankoopfonds voor verwerving van unieke kerkgebouwen, die we niet willen herbestemmen tot appartementen. Simpelweg omdat ze ook van binnen té bijzonder zijn. Diverse monumentenorganisaties zijn goed in staat en graag bereid, met of zonder bruidsschat, om dit erfgoed te behouden. Een actief beleid en een fonds voor dat doel is dringend gewenst! Vliegend, varend en rijdend erfgoed zijn bijzondere categorieën erfgoed met veel gepassioneerde eigenaren, maar daardoor ook kwetsbaar. Wij vragen u bescherming van de topstukken van mobiel erfgoed, omdat we de afgelopen kabinetsperiode helaas unieke objecten, zoals het watervliegtuig Catalina, naar het buitenband hebben zien verdwijnen. Betere samenwerking met andere overheidsorganen. Wij zien dat het Rijk niet altijd de juiste verantwoordelijkheden neemt voor haar eigen erfgoed. Zo gaat het Rijksvastgoedbedrijf over afstoting van gebouwen, maar wordt monumentale architectuurgebonden kunst in die gebouwen vaak mee verkocht met als gevolg sloop en vernietiging. Een fonds voor verplaatsing en herbestemming van monumentale architectuurgebonden kunst zou daarvoor mede een oplossing kunnen zijn. Problemen zijn er ook bij Defensie (Fort Crèvecoeur) en Rijkswaterstaat (vuurtoren Lange Jaap). Hebben deze ministeries en diensten hun erfgoedzorg voldoende op orde? Een actieve rol in de bescherming van waardevolle landschappen is nu ook urgent. Ons land staat voor grote uitdagingen. De verstedelijlkingsopgave is enorm en die druk is voor veel inwoners bedreigend. Het belang van erfgoed bij een goede ruimtelijke ordening is essentieel. Om ook de klimaatdoelen te halen, zal ons landschap enorm veranderen. Wij vragen uw inzet om bij de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening extra menskracht in te zetten om de erfgoedcomponent in te brengen en zo het landschappelijke erfgoed niet geheel te laten verdwijnen, iets waarvoor ook het Planbureau voor de Leefomgeving recentelijk nog waarschuwde. Voorts de recentralisatie: Uw voorgangers hebben ruim 60.000 rijksmonumenten aangewezen, maar gemeenten zijn door decentralisatie zowel vergunningverlener als handhaver. Die handhaving vormt vaak een probleem, omdat bij veel gemeenten erfgoed en monumentenbeleid niet of nauwelijks op de agenda staan. De schakel van beleidsuitvoering en toezicht is de zwakste schakel vanwege een gebrek aan kennis en fte's bij gemeenten. Het toezicht op monumentale eigendommen van het Rijk en op UNESCO Werelderfgoed zou als aanvullende taak bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gelegd moeten worden. Bovenstaande onderwerpen zal Heemschut aansnijden bij de evaluatie van de Erfgoedwet. U zult hierover vast met de ambtenaren van uw ministerie, uw Rijksdienst en de Inspectie spreken. Zij kennen de wensen, zij vertellen u wat goed gaat, maar zij weten ook wat nodig is in ons werkveld. Maar de politieke mogelijkheden worden mede bepaald door u. En die extra inzet - onze wensenlijst zoals hierboven geschreven - willen we graag nader toelichten. We hopen u snel te mogen ontmoeten, tijdens een werkbezoek aan ons Korenmetershuis of bij een monument in combinatie met een ontmoeting met onze vrijwilligers. Daarnaast vieren wij in 2021 ons 111-jarig bestaan waarvoor een separate uitnodiging volgt. In ieder geval wenst Heemschut u veel succes in uw nieuwe functie! Met hartelijke groet, Namens Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Karel Loeff, directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en instandhouding van cultuurmonumenten in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix Erfgoedvereniging Heemschut Nieuwezijds Kolk 28 1012 PV Amsterdam info@heemschut.nl www.heemschut.nl HEEMSCHUT Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2022 | | pagina 7