t Onderzoek nodig Weinig beschermd Cv HrC I ÏW' I waaronder een crowdsourcing-project om het verhaal over de Koude Oorlog beter te kunnen vertellen. Daarnaast zijn overal in ons land mani festaties en open dagen op militaire terreinen en verschijnen persoonlijke verhalen en televisie documentaires met nieuwe perspectieven op die bewogen jaren. De intrigerende fotoserie van Martin Roemers in Kasteel Het Nijenhuis in 2020 liet zien dat nog overal in Europa in verval geraakte fysieke overblijfselen van de Koude Oorlog te vinden zijn; het is gedeeld Europees erfgoed. De Iron Curtain Trail is in 2019 zelfs erkend als Cultural Route of the Council of Europe. De RCE heeft tussen 2017 en 2019 in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een verkenning uitgevoerd naar het militair erfgoed van de afgelopen twee honderd jaar in Nederland. Aan de hand van verhaallijnen - waaronder die van de Koude Oorlog - is onderzocht op welke wijze dit onroerend erfgoed is beschermd en of er sprake is van een (instandhoudings)opgave. Zo ja, dan is gekeken in hoeverre hier invulling aan kon worden gegeven. De RCE concludeerde dat het erfgoed van de Koude Oorlog de belang rijkste opgave is voor de nabije toekomst, maar dat er nog weinig onderzoek naar is gedaan. Collectie gasmaskers. De inzet van atoomwapens en gifgassen was een serieuze optie in oorlogstijd. Een compleet overzicht ontbreekt nagenoeg. Daarom is de oproep van de Stichting Menno van Coehoorn ook zo relevant om via hun correspondenten in de regio het erfgoed van de Koude Oorlog te inventariseren. Eigenlijk weten we nauwelijks wat de nalatenschap is van deze ijzige periode waarin we ons vizier massaal oostwaarts hadden gericht. Want wat is het erfgoed van de militaire dienstplicht? Welke monumenten herinneren aan de inzet van de krijgsmacht tijdens buitenlandse missies en welke relicten en plekken horen bij de maat schappelijke protesten tegen kernwapens in de jaren '80? Dat vraagt om nauwgezette bestudering en samenwerking met diverse partijen in het brede erfgoedveld en met overheidsinstanties. Intussen hebben veel civiel-militaire objecten hun functie verloren, zijn herbestemd of gestript. Door gebrek aan kennis kunnen keuzes om objecten of ensembles al dan niet op enigerlei wijze te beschermen op lokaal, regionaal of nationaal niveau slechts beperkt worden onder bouwd. Dat geldt ook voor een bijzondere J 1 1 nyVl Straalzender met paraboolantennes (1967) voor geheim berichtenverkeer tussen Europa en Amerika. 31 HEEMSCHUT Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2022 | | pagina 31