sO' 1 INHOUD COLOFON VOORWOORD 4 Lierenfabriek De Rek Horsman 6 Open brief van Heemschut aan staatssecretaris Uslu 8 Historische interieurs verdwijnen massaal in container 12 Kloosterkapellen bescherming en behoud 14 Heemschut Actief 22 Bungalows 24 Bedreigd - Gesloopt 26 Ledennieuws 28 Verdroging desastreus voor erfgoed 34 Groen Post 65 erfgoed 36 Op Heemwacht 38 Werkpaarden van de wederopbouw 40 Opstand in Oudeschans 42 Vlissingen weer op stoom 45 Vuurtoren Lange Jaap Karel Loeff, directeur OMSLAG: De Lange Jaap in Den Helder. Foto: Karel Loeff HEEMSCHUT is het kwartaaltijdschrift voor leden van de Bond Heemschut, de vereniging tot behoud en instand houding van cultuurmonumenten in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden. Jaargang 99, no. 1, maart 2022 FOTO'S Heemschut, tenzij anders vermeld REDACTIE Anne-Marie ten Cate, eindredactie Herman Gelens Eric le Gras Ruud Kuipers Karel Loeff, hoofdredactie Christian Pfeiffer Johanna van der Werff FSC REDACTIEADRES redactie@heemschut.nl BLADCOÖRDINATIE EN ADVERTENTIES Pack Parcel BV Nieuwegein 31 30 604 90 58 info@pack-parcel.com GRAFISCHE VORMGEVING De Digitale Vormgever Eindhoven 31 40 787 06 80 info@dedigitalevormgever.nl LOSSE NUMMERS Prijs 7,50 incl. verzendkosten 9,00 Te bestellen via www.heemschut.nl CONTRIBUTIE Partnerlidmaatschap 47,50 Individueel lidmaatschap 37,50 Jongeren tot 25 jaar 15 L id maatsc hap stichting/vereniging 37,50 Lidmaatschap bedrijven 100 Opzegging alleen schriftelijk en voor 1 december. ISSN 0017-9515 Rekening nummer IBAN NL 36 RABO 01462.53.388 Excursie-rekening nummer IBAN NL 33 RABO 01462.53.442 ERFGOEDVERENIGING BOND HEEMSCHUT Nieuwezijds Kolk 28 1012 PV Amsterdam 020-622 52 92 info@heemschut.nl HEEMSCHÜT Onze democratie is een groot goed. Juist in deze tijden staat die steeds meer onder druk. Alles draagt bij aan het vertrouwen van de burger in de overheid. Anno 2022 moeten we helaas concluderen dat dat vertrouwen afneemt. Ook de Raad van State ligt onder vuur. Dat is bij zonder, omdat dit orgaan tot op heden eigenlijk nauwelijks aan publiek commentaar onderhevig was. In zaken die door burgers tegen de overheid worden aangespannen, heeft de overheid het recht haar fouten te herstellen. Die kan dus met een herzien besluit opnieuw dezelfde plannen doorzetten. De T rias Politica, die uitgaat van een scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en recht sprekende macht, is de basis van ons huidige rechtssysteem. De Algemene Wet Bestuursrecht vormt de basis voor alle handelingen van de overheid. De bestuursrechter kijkt naar de besluitvorming en niet naar de politieke keuze. Hij of zij toetst aan de regels van de wet. Dat laatste is vaak lastig aan burgers uit te leggen. Want als een besluit politiek gezien correct is genomen, bestaat er geen reden tot vernietiging van dat besluit. En dat strookt vaak niet met het gevoel dat een verkeerd besluit werd genomen. En verkeerde besluiten zijn er helaas veel, zeker ook op erfgoedgebied. Daarmee zijn we terug bij de politiek en de democratie. Want het recht van de burger dat altijd blijft, is stemrecht. 16 maart bent u weer aan zet. Laat erfgoed meetellen! 3 HEEMSCHUT Maart 2022

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2022 | | pagina 3