Onthulling In 1971 realiseerde Ad Dekkers (1938-1974) in het kader van de 1,5%-regeling op de patio van de nieuw gebouwde MTS, nu MBO Rijnland, in Gouda een buitenkunstwerk zonder titel, tegenwoordig Tegelreliëf genoemd. Het werk is opgebouwd uit witte betontegels van 30 x 30 cm en het totale werk meet 23,10 x 14,70 meter. In 2014 ontstonden plannen om de ruimte van de patio op te nemen in uitbreidingsplannen van de school. Dit betekende dat het kunstwerk moest verdwijnen. Gerard van den Berg en Johanna Jacobs Rechthoeken en cirkels Tegelreliëf van Ad Dekkers gereconstrueerd Het kunstwerk had toen al aanzienlijk aan de oorspronkelijke belevingswaarde inge boet, doordat de witte kleur grotendeels was verweerd en er tegels los waren geraakt door uitvallende voegen. Er was niet alleen te weinig onderhoud aan het kunstwerk gepleegd, ook de toentertijd beschikbare materialen hadden nog niet de bestendige kwaliteit van de huidige. Oud-directeur Henk Zeedijk, die het initiatief voor de kunstopdracht aan Ad Dekkers had genomen, richtte samen met oud-docenten de ITAD (Initiatiefgroep Tegelreliëf Ad Dek kers) op: zij streefde naar behoud van het kunstwerk op de oorspronkelijke plaats. Carel Blotkamp, emeritus hoogleraar mo derne kunst en publicist van toonaange vende kunsthistorische studies waaronder van Dekkers, bracht in mei 2017 de ITAD in contact met de Werkgroep Monumen tale Kunst (WMK) van Heemschut. Intus sen was duidelijk geworden, dat handha ving op de patio in Gouda onmogelijk was. Na een zoektocht door de WMK voor een herbestemmingslocatie, werd deze gevon den bij Bruns BV in Bergeijk. Dit bedrijf dat expositiematerialen vervaardigt voor talloze gerenommeerde, maar ook kleinere musea in Europa, is gevestigd in De Ploeg, een voormalige weverij. Dit gebouw werd ont worpen door Gerrit Rietveld en Mien Ruys, landschapsarchitecte, tekende voor de aan leg van het omliggende en zorgvuldig op het gebouw afgestemde park. Met collega-kunstenaar Peter Struycken en de zoon van Ad Dekkers, Daniel, werd zorg vuldig een plaats voor het Tegelreliëf in dit park bepaald. Omdat ontmanteling en ver plaatsing van het originele werk niet moge lijk was vanwege de breekbare en te vergane staat, werd na intensief overleg besloten tot een reconstructie. Deze keuze is verant woord aangezien Ad Dekkers een conceptu eel kunstenaar is: het concept is primair aan de secundaire stap: de uitvoering. Op 13 april 2019 is het Tegelreliëf van Ad Dekkers in Bergeijk onthuld door H.K.H. prinses Beatrix. Ad Dekkers neemt in de avant-garde kunst van de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw een vooraanstaande plaats in. Met zijn conceptuele uitgangspunten, zijn ideële instelling en zijn uiterst consequent gebruik van primaire geometrische vormen in monochrome zwarte, grijze of witte tonen, geldt hij als vernieuwer in de geometrisch- abstracte traditie in Nederland. Deze stro ming bouwde voort op en was een verdere ontwikkeling van De Stijl. Dekkers' stijl wordt gekenmerkt door het systematisch toepassen van vorm en kleur zoals ook kunstenaars van NUL en Zero deden. Principieel koos Dekkers voor een sterk afgebakende vormentaal van recht hoeken en cirkels, waarbij zijn voorkeur uit ging naar monochrome reliëfs vanwege de optische werking. Zijn kunst wordt bezield door zijn geloof in de vooruitgang van het menselijk denken en gedrag en hij ontwik kelde een eigen filosofische gedachtegang. In 1964 verwoordde hij dit als volgt: 'Dat 6 juni 2019

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2019 | | pagina 6