Wie redt de Buma State? Handhaving Heemschut Fryslan maakt zich al geruime tijd ernstige zorgen over de verwaarlozing en het achterstallig onderhoud van de voormalige boerderij Buma State op het perceel Lijnbaan 33 te Leeuwarden. Er komen regelmatig meldingen binnen over de steeds verder in verval rakende boerderij naast Hotel Leeuwarden. Claudia Versloot Van der Valk heeft in 2015 tien hectare grond, inclusief het archeologisch monu ment de terp Buma en het gemeentelijk monument Buma State van de gemeente Leeuwarden gekocht. Op deze plek staat inmiddels een hotel behorend tot de Van der Valk-keten. Onderdeel van de koop is dat Van der Valk de Buma State renoveert en ook de terp in stand houdt en beheert. De boerderij is een kop-hals-rompboerderij uit ca. 1870, staande op de terp van Romeinse en middeleeuwse oorsprong. De boerderij heeft minstens één voorganger gehad. Deze voorganger kwam ca. 1850 in bezit van mr. Wiardus Willem Buma (1802-1873), die niet alleen veel boerderijen opkocht, maar ook zelf veel bouwde. Heemschut Fryslan heeft al in 2016 een brief gestuurd aan Van der Valk en de gemeente Leeuwarden om onze zorgen te uiten. In het voorjaar van 2017 is een verte genwoordiging van Heemschut en de Boer derijenstichting op locatie ontvangen door de heer Matser van Van der Valk. Van der Valk heeft de aanvraag voor sloop en her bouw van het achterhuis van de boerderij bij de gemeente Leeuwarden ingediend. Eind augustus 2017 is door de gemeente Leeu warden bekend gemaakt dat de vergunning is verdaagd. Omdat het daarna zo lang stil bleef, is de commissie in december 2017 bij de gemeente Leeuwarden langs geweest om te vragen naar de stand van zaken. Daar heeft Heemschut het voorlopig plan, de tekeningen en de redengevende omschrij ving van de boerderij ingezien. Op 25 juli 2018 is door Van der Valk een nieuwe aan- 44 HEEMSCHUT juni 2019 vraag omgevingsvergunning ingediend in de hoop binnen zes weken een vergunning te hebben om te kunnen beginnen met de werkzaamheden. Uit het ecologisch onderzoek in oktober 2018 is echter gebleken dat er beschermde diersoorten zijn te verwachten. En dat er nader onderzoek nodig is naar verblijfplaat sen van (meer)vleermuizen en de aan- of afwezigheid van nestplaatsen van kerkuilen, gierzwaluwen en huismussen. Aan de hand van het ecologisch onderzoek wordt nu een activiteitenplan gemaakt, dat wordt voorge legd aan de provincie. De provincie beoor deelt of een ontheffing voor de geplande werkzaamheden kan worden verleend. De eigenaar laat naar aanleiding van berichtgeving in de Friese media weten dat een vergunningsaanvraag al maanden gele den gedaan is, maar dat er nog steeds geen beslissing is genomen. We wachten het af. De vervallen boerderij anno 2019. De boerderij is een kop-hals-rompboerderij uit circa 1870, staande op een terp van Romeinse oorsprong.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 44