De Molenpolder De Rijksesluis Overbodige gemalen De Rijksesluis en het tot ruïne vervallen gemaal. De zogenaamde Molenpolder in het laagste gebied van Maas en Waal, met de dorpen Alphen, Wamel en Dreumel, was door een kade van het stroomgebied van de oude wetering afgescheiden. De bewoners van deze polder losten hun waterprobleem het liefst zelf op. Zij wilden geen water van het erboven gelegen gebied doorlaten. Deze situatie moet vrij snel na 1321 zijn ont staan omdat uit bronnen blijkt dat men in de dorpspolders bij de schutlakens het reglement van openen en sluiten veelal negeerde. De term 'wie het water deere, die keere het' werd hier zo van toepassing. In het Nationaal Archief in Den Haag en het Rijksarchief Arnhem bevindt zich ruim twin tig meter archief, waarin getuigd wordt van de vele gevoerde processen. De nieuwe Rijksesluis werd in 1850 gebouwd net voor de kade van de Molen polder ter vervanging van een oudere, de Greffelingse sluis. De aanleg van de nieuwe sluis loste het ruzieprobleem echter niet op. Dat gebeurde pas toen rond 1950 een twintigtal autonome dorpspolders werd opgeheven en samengevoegd tot het water schap Maas en Waal. Door middel van een ruilverkaveling werd de waterbeheersing in het stroomgebied aangepakt. Het uniforme plan van 1321 werd zo uiteindelijk werkelijk heid. Alle schutlakens kwamen onder één bestuur en onderlinge discussies werden zo veel sneller beslecht. Op de sluis in Alphen werd in 1952 een nieuw en krachtig elektrisch gemaal ge bouwd met een capaciteit van 750 kuub/ min. Hiermee werden in een klap de zeven stoomgemalen in het gebied werkloos. Zo ook het bij de Rijksesluis aanwezige stoom gemaal uit 1913, dat eens een capaciteit had van 196 kuub/min. De 27 meter hoge schoorsteen werd in 1954 gesloopt. Het ge maal was tot 1961 in gebruik als smederij en opslagruimte. Door een brand verloor het gebouw het dak. Het complex werd vervol gens voor 6.000 gulden verkocht aan een ontwikkelaar. Deze maakte een aantal plan nen voor herbouw met een woonfunctie. De aanwezigheid van agrarische bedrijven in de omgeving verhinderde echter de realisatie. Langzaam verviel het gebouw verder tot de huidige ruïne. Nu, na bijna zestig jaar, maakt het complexje waar ook een 18de- eeuws dijkmagazijn onderdeel van uitmaakt, een zeer vervallen indruk. Wat zou er moeten gebeuren? Herbouw en herbestemming van het gemaal is vol gens Heemschut Gelderland geen optie die recht doet aan de kwaliteiten van het complex. Schoonmaken, consolideren en het als ruïne handhaven des te meer. De bijzondere geschiedenis van de dorps polders en hun eeuwenlange onderlinge geschillen en rechtszaken over de water beheersing maakt dat de plek uniek is als getuigenis van de geschiedenis van de waterbeheersing in het gebied, maar vooral ook van het onvermogen om dit in het achterliggende gebied te regelen. Het ruïnegemaal met het oude dijkmagazijn en de enorme sluis zouden alleen al om die reden een plaats op de monumentenlijst verdienen. Deze geschiedenis is wellicht nog groter dan van een kasteel- of kerkruïne, die we ook als nationaal monument hand haven. Het archief rond de wetering, bedacht door graaf Reinald, verdient absoluut nadere studie en een publicatie. Dat de oude sluis bij droge periodes als waterinlaatwerk fun geert, nadat de stuw bij Lith is gebouwd in de Maas, is dan de enige officiële (water staatkundige) functie die voor het complex rest. juni 2019 HEEMSCHUT 43

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 43