Interieursymposium sluit project af? Regeling fiscale aftrek gewijzigd Met een druk bezocht symposium in de Amersfoortse Joriskerk werd het program ma over historische interieurs van de Rijks dienst voor het Cultureel Erfgoed afge sloten. De erfenis wordt doorgezet in een voortzetting van het vragen van aandacht en het stimuleren van kennis. Hoe dat pre cies verder gaat, bleef vooralsnog ongewis. Vanuit Heemschut en Museum Catharijne- convent is er constructief overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten schappen over de in 2018 aangenomen motie van Tweede Kamerlid Carla Dick- Faber van de ChristenUnie. Zij verzocht in het geval van monumentale kerken top- ensembles aan te wijzen en bij gemeenten aan te dringen op het betrekken van kerk- interieurs bij de op te stellen kerken- visies. Zij verzocht eveneens te onderzoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn voor het behoud van grote interieuronderdelen die niet onder de monumentenfinanciering mogelijk zijn, maar wel integraal onderdeel zijn van het ensemble. Heemschut pleit voor aanwijzing van een beperkte, maar relevante selectie, waarbij de bescherming wordt geregeld door een convenant tussen overheid en eigenaar. Door deze convenant- vorm is straks voor iedereen duidelijk, welke stappen genomen moeten worden om over te gaan tot eventuele vervreemding van dergelijke waardevolle en roerende interieur onderdelen. Interieur van de basiliek van Onze Lieve Vrouwe in Maastricht, 2016. Na de Heemschut Academie-Kennisbijeen komst in Bussum, die we samen met het Nationaal Restauratiefonds organiseerden, heeft op 18 december 2018 de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigena ren af te schaffen. Per 2019 is een nieuwe subsidieregeling van kracht. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor het laagrentend financieren van de restauratie en onder houd van rijksmonumenten. Particuliere eigenaren van een rijksmonu ment met een woonfunctie kunnen subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. Het betreft bijvoorbeeld schilderwerk of het her stel van goten, regenpijpen, het dak, voe gen, kozijnen of de fundering. De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidia bele bedrag, dat ook wordt gebaseerd op de Leidraad subsidiabele instandhoudings- kosten. <D De subsidies vraagt u aan bij de Rijksdienst (f) voor het Cultureel Erfgoed die de beoorde ling en toewijzing doet. Alle uitgaven voor in 2018 gemaakte onderhoudskosten voor een rijksmonument komen nog in aanmerking voor fiscale aftrek. De onderhoudskosten in 2019 niet O rn meer. Meer informatie via het nationaal res tauratiefonds: www.nrf.nl juni 2019 HEEMSCHUT 39

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 39