Onderzoek Erfgoedwet Erfgoeddeal Omgevingsvisie als kader! Monitoren Erfgoednieuws Naar aanleiding van de veiling van een teke ning van Rubens - in bezit van een lid van de Koninklijke Familie - heeft minister van Engelshoven een commissie ingesteld die de Erfgoedwet op dit punt versneld gaat evalueren. Voorzitter Alexander Pechtold is daarvoor aangezocht. De reeks objecten, voorheen vallend onder de Wet Behoud Cul tuurbezit en nu onder de Erfgoedwet, komt ongetwijfeld aan bod. Heemschut zal bij deze commissie aandacht vragen voor het onder werp van de interieurensembles, maar ook voor het mobiele erfgoed, dat geen enkele bescherming geniet en waarvan een topstuk als het watervliegtuig Catalina inmiddels naar het buitrenland is verkocht. Ook onze aanvraag voor bescherming van de collectie rijtuigen - gedaan in 2018 bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen - en waar tot op heden niets mee is gedaan, zal onder de aandacht worden gebracht. o o De ondertekenaars van de Erfgoeddeal in Madurodam. Op 21 februari tekende Minister Van Engels hoven van OCW in Madurodam in Den Haag de Erfgoed Deal. In de Erfgoed Deal wor den afspraken gemaakt over het behoud en gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment: energietransitie, verduurzaming, klimaatadaptatie, stedelijke groei en krimp. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministe- ries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovin ciaal Overleg (IPO), Vereniging van Neder landse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instand houding Monumenten (waarin Heemschut is vertegenwoordigd), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimte lijke Kwaliteit. De minister trekt de komende jaren 20 miljoen uit voor de Deal. Gemeen tes en provincies verdubbelen dit bedrag tot een totaal van ongeveer 40 miljoen. De Omgevinsgwet die in 2021 van kracht wordt, leidt bij provincies en gemeenten nu tot het nadenken over en experimenteren met de inwerkingtreding van de wet. Een ingrijpend proces, dat in 2028 moet zijn afgerond. Als eerste wordt gewerkt aan Omgevingsvisies. Op www.erfgoedenruimte.nl is een han dige leidraad te vinden over hoe we er geza menlijk voor kunnen zorgen dat erfgoed wordt opgenomen in deze omgevingsvisies. Via de link www.steunpunterfgoednh.nl/ erfgoed-in-omgevingsvisie/ staat een inte ressant verslag met tips waarmee iedere erfgoedbeschermer zijn voordeel kan doen in dit vooralsnog vaak ingewikkelde proces. Gezond WeQI| Schout HMrlvanHut Ge/derland Foto: Heemschut Tweejaarlijks worden alle Nederlandse gemeenten door de Erfgoedinspectie bevraagd over monumenten en archeolo gie. De vragen hebben betrekking op het gemeentelijk beleid, de uitvoering, toezicht en handhaving en actuele thema's zoals duurzaamheid. Met deze monitoring geeft de Ergoedinspectie vorm aan haar toezicht op het stelsel van de monumentenzorg in Nederland. Het landelijke beeld levert belangrijke gegevens op over de werking van het stelsel en kan op die manier een signalerende functie hebben. De benchmark 2017-2018 is te downloaden via www.inspectie-oe.nl/publicaties onder benchmark gemeenten 2017-2018. Intussen werkt ook de Rijksoverheid verder aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Nadat Heemschut eerder van de overlegta- fel was weggelopen omdat erfgoed onvol doende geborgd leek, is er nu een concept verschenen waarin de waarden van Erfgoed goed worden meegenomen. Dit jaar zal de NOVI in de Tweede Kamer worden behan deld en vastgesteld. 38 juni 2019

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 38