Een publicatie Oproep: De Lewenborg, Groningen in ca. 1978. In 1977 werd Jan Sterenberg benoemd tot hoogleraar in het architectonisch ontwerpen - seriematige woningbouw - aan de TH Delft, hetgeen hij tot 1993 zou blijven. Daarnaast was hij betrokken bij een groot aantal (lokale) O stichtingen, onder andere op het gebied van beeldende kunst en was hij actief in de poli- 2 tiek. Door toedoen van de crisis in de bouw o en het niet tijdig kunnen inkrimpen van het 4—1 grote personeelsbestand, werd in 1982 het faillissement van Architecten- en ingenieurs bureau Sterenberg NV uitgesproken. Angelslo en Emmerhout. Voor de laatstge noemde wijk richtte hij in 1965 samen met de architecten A.C. Nicolaï en A.A. Ooster man de Architectengroep Emmerhout op. In Emmerhout zou een noviteit worden toege past: het woonerf. Al snel groeide bureau Sterenberg uit tot een groot, landelijk en internationaal bekend architecten- en ingenieursbureau, waarvan het hoogtepunt in de jaren '70 lag. Met ongeveer honderd architecten, stedenbouw kundigen, ingenieurs, constructeurs, tuin-, landschap- en interieurontwerpers en een sociaal geograaf, was Sterenberg een van de grootste architectenbureaus van ons land. Het bureau verwierf faam door de manier waarop het seriematige woning bouw wist te verwezenlijken. Sterenberg liet zien dat goedkoper bouwen kon, zon der kwaliteitsverlies, mits je bereid was om het hele bouwproces kritisch te bekijken. Jan Sterenberg. Voortdurend werden - mede dankzij de door Sterenberg van belang geachte bewoners inspraak - stedenbouwkundige opzetten en woningplattegronden verbeterd en aange past. Zo ontstonden in de wijk Buytenwegh de Leijens in Zoetermeer (1972-1978) naar Scandinavisch voorbeeld de zogenaamde 'woondekken', waarbij het parkeren op de begane grond plaatsvond en de voetpaden en de ontsluiting van de woningen omhoog werd gebracht naar de eerste verdieping. Oeuvre Tot op heden is nog geen complete wer kenlijst van het bureau aangetroffen. Een voorlopige ruwe schatting komt echter uit op ca. 1.500 projecten, variërend van één enkele woning tot 1.450 woningen. Behalve verbouw en nieuwbouw van woningen, kan toren, fabrieken, bankgebouwen en scho len, ontwierp het bureau complete uitbrei dingswijken, waarvan behalve het al eerder genoemde Emmerhout en Zoetermeer, de belangrijkste projecten waren: De Slagen in 's-Hertogenbosch (1969), Lewenborg in Groningen (1970), Revelsant II in Emmel- oord (1971), De Kempenaar in Lelystad (1972) en de Akkers in Spijkenisse (1978). Daarnaast was het bureau betrokken bij stadsvernieuwingsprojecten, onder andere in Zwolle, bestemmingsplannen en inrich tingsplannen voor de openbare ruimte. Ook verrichtte het bureau veel (onbetaalde) stu dies naar onder andere parkeergarages, het huisvesten van 'bijzondere' groepen, bebou wingsdichtheden, subsidiemogelijkheden en mogelijkheden voor systeembouw. Momenteel wordt in opdracht van de Stich ting Berlagehuis Usquert gewerkt aan een publicatie over het architectenbureau Ste renberg. Op dit moment, 40 50 jaar later, zijn veel naoorlogse uitbreidingswijken aan heroverweging toe: renoveren, upgraden, afbreken, vervangen en alles daar tussenin is nu nadrukkelijk onderwerp van gesprek. Woningcorporaties, gemeentebesturen, maar ook architecten, planologen en niet in de laatste plaats de bewoners zelf, zijn daar al over aan het praten en nadenken. Of ze zullen binnenkort met deze vragen gecon fronteerd worden. Een publicatie over dit onderwerp komt daarom als geroepen. ArchitectuurPunt Drenthe heeft de bestaan de tentoonstelling over Sterenberg ingezet bij de heroverweging van de uitbreidingswij ken van Emmen. Van 11 mei tot en met 7 juli zal de tentoonstelling te zien zijn in Warenhuis Vanderveen in Assen. Michiel Kruidenier is zelfstandig architec tuurhistoricus en eigenaar van De Onderste Steen in Nijmegen. Momenteel zijn de initiatiefnemers op zoek naar zoveel mogelijk infor matie over het architectenbureau Sterenberg. Mocht u beschikken over (foto)mate- riaal, gelieve contact op te nemen met info@berlagehuisusquert.nl. juni 2019 HEEMSCHUT 37

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 37