Kolenwasserij bedreigd Hoewel de kolenwasserij van Beringen al sinds 1994 beschermd erfgoed is, wil het stadsbestuur van Beringen nu deze bescherming weer deels opheffen. Heemschut tekent hier bezwaar tegen aan. Behoud van gehele complex Alma Hoekstra SCREENING PLANT 1 WASHERLV PLANT 3 WASHERT PLANT q WASH EHY PLAWTÏ TOP LANDING In wit de te slopen onderdelen van de kolenwasserij. WASHEEYPLA4T SCREENING PLANT De kolenwasserij in het Belgische Beringen behoort tot één van de laatste grote kolen- wasserijen van Europa. Heemschut houdt zich over het algemeen alleen bezig met erf goed in Nederland, maar voor de kolenwas- serij wordt een uitzondering gemaakt. De noodzaak van dit bedreigde erfgoed werd ons onder ogen gebracht door een Belgisch lid, die tevens ook actief is bij de Vlaamse Vereniging voor Industriële Architectuur. De kolenwasserij, geopend in 1924, was een onderdeel van de steenkolenmijn in Berin gen. Een kolenwasserij scheidt de gewonnen steenkool van steenpuin en is daardoor een belangrijk onderdeel van het bovengrondse proces. De kolenwasserij is in de loop der tijd gegroeid en er zijn verschillende onderdelen bijgebouwd, hierdoor zijn de veranderingen in de techniek van het kolenwassen en de groei van de mijn goed te zien in het monument. In 1988 werden in heel Europa veel kolen mijnen gesloten, in datzelfde jaar organi seerde de Raad van Europa een congres over het behoud van monumentaal erfgoed. Er werd geconcludeerd dat het beschermen van mijnerfgoed belangrijk is voor de cultu rele, sociale en economische identiteit van een regio. België besloot één mijnencom- plex geheel te bewaren, zodat de volledige werking van de mijn zichtbaar zou blijven. Toen in 1989 de kolenmijn van Beringen sloot, werd vastgesteld dat dit de mijn zou worden die in zijn geheel bewaard moest blijven. In 1993 werd de mijn wettelijk De kolenwasserij van de steenkoolmijn te Beringen, België. beschermd, vervolgens werd in 1994 ook de kolenwasserij een beschermd monument. Het gebeurde niet vaak dat een geheel mij- nencomplex een wettelijke bescherming kreeg, hierdoor kreeg de mijn van Beringen dan ook internationale bekendheid. Het grootste deel van de mijngebouwen kreeg een nieuwe bestemming of werd opge knapt. Echter herbestemming van de kolen wasserij bleek lastig en instandhouding werd te duur gevonden voor 'maar' een industri eel gebouw. Het stadsbestuur van Beringen wil nu de bescherming uit 1994 van de kolenwasserij weer opheffen, maar heeft nog niet gezegd of zij de kolenwasserij ook daadwerkelijk wil gaan slopen. Verschillende verenigingen uit België, maar ook uit andere Europese landen, hebben bezwaar aangete kend. Zo ook Heemschut. Kolenwasserijen komen nog maar weinig voor in Europa, de meeste zijn gesloopt. Daarom is het van belang dat die van Beringen bewaard blijft, anders zal dit belangrijke onderdeel van het winningsproces nergens meer te zien zijn. Het is een uniek type industrieel erfgoed dat door erfgoedliefhebbers zeer wordt gewaar deerd. In 1994 is de kolenwasserij juist beschermd vanwege die grote industrieel- archeologische waarde en dit blijft tot op de dag van vandaag belangrijk. Alma Hoekstra is stagiaire bij Heemschut. juni 2019 HEEMSCHUT 33

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 33