Wijkvereniging het Spiegel werkt graag samen met Heemschut Nieuwe leden Regelmatig melden zich nieuwe leden bij Heemschut. Maar wie zijn zij en waarom voelen zij zich betrokken bij de bescherming van ons erfgoed? In deze rubriek introduceren we de nieuwkomers bij Heemschut. Deze keer voorzitter Philip Tulleken van wijkvereniging 'Vrienden van het Spiegel' in Bussum. Eric le Gras Plannen voor grote woonwijk Tegengas geven Leren van elkaar Treinreizigers van Amsterdam naar Amers foort zien Het Spiegel aan hun rechterhand liggen als ze Bussum binnenrijden. De wijk ontstond toen dat station aan het eind van de 19de eeuw werd gebouwd en de reistijd tussen Amsterdam en Bussum drastisch verminderde. Welvarende Amsterdammers verlieten de grote stad om in het groen te gaan wonen. Nu is Het Spiegel een wijk waar het goed wonen en werken is en dat willen de wijk bewoners graag zo houden, vertelt Tulleken: 'We zijn opgericht in 1975 toen de aangren zende gemeente Hilversum plannen maakte voor de bouw van een grote woonwijk, direct tegen Het Spiegel aan. De bewoners ver enigden zich en wisten dat te voorkomen.' De zorg voor een prettig woon- en leefkli maat is nog steeds een belangrijke taak van De Vrienden van het Spiegel: 'We willen onder andere de contacten tussen de wijk bewoners bevorderen. Daarnaast hebben we fraai en kwetsbaar erfgoed in de wijk. Statige oude bomen, meanderende wegge tjes en naast mooie villa's ook bescheidener huizen en bedrijfspanden.' Om dat te beschermen en te behouden is kennis nodig, zegt Tulleken: 'We willen niet alles tegenhouden, maar soms moet je tegengas geven. Toen we ons beraadden over een geval waarover we ons zorgen maakten, wees een wijkbewoner het bestuur van het Spiegel op het bestaan van Heem schut. Eerlijk gezegd kende ik de vereniging nog niet.' Tulleken en zijn medebestuursleden namen contact op: 'We hebben Heemschut toen leren kennen als een vereniging die ken nis van zaken heeft, alert kan handelen en weet hoe het in de politiek werkt. Bovendien spreekt het ons aan, dat Heemschut een luisterend oor heeft. Het zijn geen solisten, we kunnen samenwerken aan het behoud van het erfgoed in onze wijk.' Daarbij is uitwisseling van kennis noodza kelijk. Tulleken: 'Wij leren van Heemschut, maar Heemschut kan ook leren van ons en die kennis weer doorgeven aan andere wijkverenigingen met vergelijkbare doelstel lingen. Daar willen we graag aan meewer ken. En waarom het Spiegel lid is geworden van Heemschut? Dat moet ondertussen wel duidelijk zijn lijkt me.' Meer over wijkvereniging Vrienden van het Spiegel op www.spiegelvrienden.nl Het bestuur van Vrienden van het Spiegel met op de achtergrond hun eigen glossy.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 32