Laagdrempelig en benaderbaar Duidelijke rol Heemschut Sinds de Algemene Vergadering van Leden in juni 2018 kent Heemschut namelijk een andere bestuursstructuur. Het Algemene en Dagelijkse Bestuur van de vereniging heb ben plaatsgemaakt voor een Bestuur en een Raad van Toezicht. Daarmee zijn de sturende en de controlerende taken binnen de vereniging duidelijker gescheiden. In de nieuwe Raad van Toezicht zitten vertegen woordigers van alle dertien provinciale com missies van Heemschut en ook vertegen woordigers van Heemschut's werkgroepen, zoals de Werkgroep Monumentale Kunst en de recente Werkgroep Post '65. Daarnaast bestuurt het Bestuur de vereniging op dage lijkse basis. Het is de meest ingrijpende structuurwij ziging voor de Bond Heemschut sinds de oprichting in 1911. Daarmee is het voor iedereen zoeken naar de juiste rol. Vanuit haar midden heeft de Raad van Toezicht Eefje van Duin aangewezen als voorzitter van de raad. Eefje van Duin (37) is in het dagelijks leven projectleider Erfgoedloket bij stichting Libau - 'met als doel de bevordering en instandhouding van de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provin cies Groningen en Drenthe'- en loopt al ruim twaalf jaar mee binnen Heemschut. De laatste vijf jaar als voorzitter van Heem schut Groningen. Op haar schouders rust de verantwoordelijkheid om de nieuwe Raad van Toezicht gestalte te geven. Terug naar ons vraaggesprek in het Gro ningse restaurant. 'Ja, ik vind het dus enorm leuk om te doen', zegt Eefje ineens midden in het interview. Haar enthousiasme spat ervan af. 'We zijn bezig de vereniging een goede toekomst te geven. De eerste taak voor ons (red: als Raad van Toezicht) is om een nieuw bestuur te vinden. Het huidige bestuur heeft de overgang naar een nieuwe structuur begeleid en nu wordt het tijd voor nieuwe mensen om aan te treden', aldus Van Duin. Daar gaat veel tijd inzitten. Die dag heeft Eefje een heel prettig afsluitingsgesprek gehad met de voormalige leden van Heem schut Drenthe, 's avonds dineert ze met De eerste vergadering van de Raad van Toezicht in Baarn, 2018. leden van haar eigen commissie - 'gezel lig!' - en de dag daarop staat een rit door Nederland in de planning op zoek naar nieuwe bestuursleden en een voorzitter. 'De rit gaat morgen onder meer naar Uden en Amersfoort'. Heemschut heeft een 'burgervader' nodig als nieuwe voorzitter, in zoverre is ze er wel al uit. 'Dan kan ik de rol van burgermoe der op mij nemen', zo voegt ze er lachend aan toe. 'De nieuwe voorzitter en de rest van het bestuur moeten heel laagdrempe lig zijn. Benaderbaar voor iedereen, een stabiele spil binnen de vereniging. Ook moeten de bestuursleden het onderling natuurlijk ook goed kunnen vinden, korte lijnen binnen het bestuur zijn enorm belang rijk. Goede communicatie. Het is daarmee echt het samenstellen van een team. Natuurlijk is de geografische spreiding van de bestuursleden ook van belang. Allemaal uit ons eigen netwerk. Al met al een flinke kluif', aldus Van Duin. 'Heemschut heeft bestuurlijk natuurlijk wat ruige tijden gekend. We moeten nu gaan opbouwen en vooruitkijken. Waarom zijn mensen lid van Heemschut? Voor het beschermen van erfgoed. Die energie delen we allemaal en dat geeft ons toekomst.' Naast het zoeken naar een nieuw bestuur heeft de Raad van Toezicht, zoals de naam al doet vermoeden, ook toezichthoudende taken. De raad komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om de koers van de ver eniging te bewaken. 'Maar het is voor ons ook een ontdekkingstocht, nog. Al weten we dat we nu al bepaalde taken hebben die we moeten vervullen, zoals het op tijd goedkeu ren van de jaarstukken voor de Algemene Vergadering van Leden.' 'Wat mij betreft bestaat Heemschut nog zeker 100 jaar. Er is voor ons zeker nog een rol weggelegd. Er is duidelijk behoefte aan een instantie die kritisch meekijkt in het erfgoedveld. En ook vervult Heemschut een belangrijke taak met het lobbywerk voor erfgoed. Ik ben trots op het feit dat Heem schut durft te agenderen en onderwerpen bespreekbaar durft te maken. Zoals bij de bescherming van de Muur van Mussert in Ede. Het is goed dat we kijken naar erfgoed met een beladen geschiedenis en dat we daarover discussiëren', zo besluit Eefje. De Raad van Toezicht presenteert de komende Algemene Vergadering van Leden op 28 juni een deel van het nieuwe bestuur aan de leden die de uiteindelijke goedkeu ring moeten geven. juni 2019 HEEMSCHUT 31

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 31