Stegenplan voor Amsterdam Herbert van Hasselt kun je gerust een bevlogen erfgoedbeschermer noemen. Hij zet zich in voor het behoud van het oudste deel van de Amsterdamse binnenstad en dan vooral voor de stegen. Dat begint met bewustwording bij bestuurders, ambtenaren en burgers. Eric le Gras Onwetendheid bij bestuurders Strijd voor de stegen! De Sint Annendwarsstraat in 1907. Tekening L.W.R. Wenckebach. Een bevlogen beschermer is vaak een bevlo gen verteller en dat is Van Hasselt dan ook. Zeker als het gaat om zijn favoriete onder werp, de Amsterdamse stegen, sloppen en gangen. Daarover vertelt hij met grote ken nis van zaken aan iedereen die het horen wil. Dat kan de burgemeester zijn, maar net zo goed de man van de kraam waar hij een harinkje koopt of een groep bankiers die hij een rondleiding geeft. De kern van zijn verhaal is, dat Amsterdam trots mag zijn op de Grachtengordel, maar dat de stad toch echt veel ouder is en dat het vroegste stratenpatroon van rond het jaar 1000 nog steeds herkenbaar is. Het gaat dan vooral om het gebied tussen Cen traal Station en de Munttoren. Spreken met bewoners In zijn tijd als directeur van de Stichting De Oude Kerk waar hij de laatste fase van de restauratie begeleidde, werd Van Has selt enthousiast voor de oudste Amster damse stegen. Hij onderzocht elk straatje en steegje, dook in de archieven en sprak met de huidige bewoners. Zo begon ook zijn strijd tegen de verloedering van dit prach tige stukje van de hoofdstad. Want verloederd mag je grote delen van dit deel van de binnenstad wel noemen. Van Hasselt: 'Dat is het resultaat van misschien wel honderd jaar veronachtzaming door opeenvolgende bestuurders. Die hebben de stad bijvoorbeeld lange tijd gepromoot door de aandacht te vestigen op de Rosse Buurt en alles wat daaraan vast zit. Pas de laat ste jaren met de burgemeesters Job Cohen, wijlen Eberhard van der Laan en nu met zijn opvolgster Femke Halsema, zie ik een voor zichtige kentering.' Aan die kentering heeft Van Hasselt bijge dragen: 'In mijn ogen is het grootste pro bleem de onwetendheid en het gebrek aan bewustzijn bij veel bestuurders en ambtena ren. Voor de duidelijkheid: het is geen onwil, ze zien het belang van erfgoedbehoud vaak gewoon niet.' Bewustwording staat daarom hoog op zijn prioriteitenlijstje, net als educatie: 'Als je jongeren meeneemt naar de binnenstad en vertelt over de rijke geschiedenis van het gebied, dan zie je dat hun ogen gaan schit- Sint Annendwarsstraat rond 1900. 28 juni 2019

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 28