Special Amsterdam-Noord Doetinchem Stichting Drijfkracht uit Den Haag eind 2016 ook hier een compleet rapport gemaakt. Mede door het rapport hebben de kranen - inmiddels gemeentelijk eigendom - nu een monumentenstatus. In de tweede helft van 2018 zijn beide kranen volledig schoon gemaakt, gestraald en geconserveerd. Ze staan er weer stralend bij, maar hoe het met hen verder moet is nog onzeker. Op onze zoektochten komen we soms te laat om een object te redden, soms bestaat een kraan nog 'maar' in onderdelen. Zo bleek in 2014 een torenkraan aan de Korte Papa verweg in Amsterdam-Noord net voor die tijd afgebroken. Wel kwamen we in contact met Bas Kok die wees op een ontmantelde kraan in de wijk Bongerd daar. Hij nam in januari 2014 het initiatief om de restanten van deze grijperkraan weer nieuw leven in te blazen, met de naam Het Paard van Noord. De kraan had bij de betoncentrale van Mebin aan het Zijkanaal I ongeveer alle grondstoffen voor het beton van bijna heel Amsterdam-Noord van na de oorlog als 'werkpaard' overgeslagen. Na ontmante ling van de fabriek was de gedemonteerde kraan neergelegd op een braakliggend stuk land en dreigden de delen als schroot afge voerd te worden. Op dat moment waren alle edele delen als lieren, motoren en elektri sche installatie al verwijderd en restten dus alleen het metalen geraamte en het lege machinehuis met de bedieningscabine. Enig archiefspeurwerk naar de herkomst bleek nodig. Bij Mebin waren geen gege vens meer, maar er bleek op de fabriek een klein bedrijfsmuseum te zijn dat wordt gerund door oud-medewerkers. Verder werd informatie verkregen door bezoeken aan de voormalige kraanmachinist en de oud- materiaalman van Mebin. De kraan was een product van de firma P.M. Duyvis, oor spronkelijk bestemd voor de papierfabriek Van Gelder Zn. in Velsen. Deze bestelde in 1959 een losinstallatie voor kolen, een grijperkraan inclusief een transportband van 300 meter voor haar nieuwe energie- NedSEK CO E <D gebied zijn daarbij de geëigende herbestem mingen. Zo heeft de gemeente Doetinchem voor een deel van het oude havenkwartier aan de Oude IJssel een woonproject onder naam Iseldoks bedacht, een wereldse woon wijk met ruim 300 nieuwe woningen. Begin 2018 kreeg NedSEK een adviesver zoek over een hijsinstallatie ter plaatse, een laadboom die dienstgedaan heeft bij de firma Achterhof Houtindustrie, sinds 1930 gevestigd in Doetinchem, later verhuisd naar Gaanderen. De installatie zal in het nieuwe Iseldoks opgenomen worden. Dank zij een summier beargumenteerd verzoek, opgesteld door Rob Lureman van de Stich ting Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevo land, verkreeg het object een beschermde gemeentelijke status. Vervolgens heeft NedSEK in september 2018 een rapport met een degelijke omschrijving inclusief een cultuurhistorisch waardeoordeel aan de gemeente aangeboden. De relatief eenvoudige installatie, zon der fabrieksplaat of bouwnummer, is ver moedelijk een constructie van een lokale machinefabriek geweest. Gezien de aard van het bedrijf, houthandel en -bewerking, ligt het voor de hand dat met de laadboom overslag plaatsvond van ruwe grondstof fen als boomstammen en pakketten hout en wellicht ook gerede producten. Over de geschiedenis van de niet meer bestaande firma Achterhof is amper iets bekend. Maar de laadboom krijgt hoe dan ook een nieuwe functie. De installatie - compleet, maar in onderdelen - ligt bij Wopereis Staalbouw in Doetinchem te wachten op het moment van wederopstanding. Alhoewel het stroomgebied van de Oude IJssel een oud industriegebied is vanwege de gevonden ijzeroer en de vroege ijzerindustrie aldaar, zijn er toch verder weinig echte hijskranen te vinden en is deze installatie zeer op zijn plaats. Gerard Jacobs is secretaris van de stichting NedSEK. Het artikel kwam tot stand met medewerking van Giel van Hooff. Hijsinstallatie Fa. Achterhof, buiten bedrijf. centrale. In 1969 verhuisde de kraan naar de vestiging van de Dakplaten- en Beton- fabriek Van Baarsen in Amsterdam-Noord voor de overslag van zand en grind. Na de overname door Mebin, in 1977, heeft de kraan nog tot 2008 gefunctioneerd. Toen kocht de gemeente Amsterdam het bedrijfsterrein. Daarbij is dus ook de kraan ontmanteld. Het uiteindelijke rapport uit 2015 van Ned- SEK ondersteunde de plannen van Bas Kok en consorten, een ondertussen bijeenge brachte groep enthousiastelingen. Dankzij de uiteenlopende specialismen kon er een uitgebreid plan van aanpak worden ver vaardigd en een website gestart. Bij alle plannen hoorde ook een begroting, zodat sponsors gezocht konden worden. De ploeg onder leiding van Bas Kok kwam een heel eind, mede in overleg met het stadsdeel Noord die eind 2016 het initiatief geheel overnam van de projectgroep. NedSEK was daarbij verder niet meer betrokken, maar het belangrijkste doel - restauratie en herplaatsing - werd bereikt. Sinds najaar van 2018 vormt de her opgebouwde kraan een sieraad voor de buurt. Oude havengebieden krijgen al eeuwenlang nieuwe functies als het getij verloopt of de bakens worden verzet. Dempen of herinrichting tot woon- en werk- 26 juni 2019

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 26