Grote Rietschuur ontsnapt aan slopershamer D De bijzondere muurschildering in de hal van Pierre van Soest. Foto: WZNH, adviescommissie voor de ruimtelijke kwaliteit De Grote Rietschuur in Diemen heeft de gemeentelijke monumentenstatus gekre gen. Een groot succes voor Heemschut. We hebben jaren aangedrongen op de toe kenning van deze status aan dit bijzondere gebouw. Met de monumentenstatus is de dreigende sloop afgewend. De Grote Rietschuur uit 1952 is een van de weinige nog overgebleven gebouwen van architect Frank van Klingeren, een van Nederlandst meest controversiële archi tecten. Hij ontwierp in 1967 gebouw 'De Meerpaal' in Dronten en zette zich daarmee duidelijk op de kaart. De Rietschuur in Die- men kent echter nog een belangrijk detail: in de hal bevindt zich een bijzondere muur schildering van de schilder Pierre van Soest. De Amsterdamse sociale werkvoorziening Pantar gebruikte De Grote Rietschuur jaren lang, maar had het rond 2015 niet meer nodig. Een plan voor sloop volgde. Het ge bouw is in 2016 door Heemschut Noord Holland voorgedragen als gemeentelijk monument. Dat heeft het pand gered: door dat De Rietschuur toen een 'voorbescher ming' kreeg, is sloop van het gebouw door Pantar tegengehouden. Doordat het noodza kelijke onderhoud voor Pantar te duur werd, is er sprake van achterstallig onderhoud. Met de aanwijzing tot gemeentelijk monu ment toont de gemeente Diemen dat zij zich inzet voor de rijke historie uit de weder opbouwperiode en waarde hecht aan de hoge architectonische en cultuurhistorische waarde uit die tijd. Juist in een omgeving met veel nieuwbouw als de wijk Plantage De Sniep is een historisch ankerpunt van grote betekenis. Het verhaal van de plek voegt voor de nieuw te vestigen gemeenschap veel toe. Heemschut heeft de gemeenteraad per brief gefeliciteerd met het besluit. juni 2019 HEEMSCHUT

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 21