Handhaving villa? Eindelijk een monumentenbeleid GELDERLAND NOORD-HOLLAND en er moet gekeken worden naar de finan ciële kaders. Heemschut stelt voor monu menteneigenaren het collectieve lidmaat schap van de Stichting Monumentenwacht Noord-Holland aan te bieden, waardoor, bij een- of tweejaarlijkse inspectie op kosten van de gemeente, op laagdrempelige en directe wijze draagvlak wordt gecreëerd en kennis wordt gebracht bij eigenaren voor een goede omgang met hun monument. Voorts is het idee leges kwijt te schelden, als een eigenaar voor het nemen van duur zaamheidsmaatregelen bij monumenten een vergunning aan moet vragen. Peter Schat Druten - In 1985 werd aan de gemeente lijke monumentlijst een 19de-eeuwse villa aan Kattenburg 24-26 toegevoegd, die in gebruik was bij een garagebedrijf. Heem schut Gelderland heeft na de jarenlange verwaarlozing in 2008 al aandacht gevraagd bij de gemeente en de monumentencom missie voor de instandhouding van de villa. De gemeente was van mening dat het bedrijf zou moeten worden verplaatst, maar er gebeurde verder niets. Ruim tien jaar later is de toestand nog onveranderd. Opnieuw vraagt Heemschut Gelderland daarom aan dacht voor het pand in een omgeving met veel andere monumentale panden, dat eigenlijk als geheel de status van beschermd dorpsgezicht zou verdienen. De villa werd gebouwd voor de weduwe C. Nolet-Dericks en haar zoon Anthony. Die begon er een wijnhandel. Uiteindelijk kwam de villa in bezit van de familie Van Woezik. De derde generatie runt er nog steeds een gara gebedrijf. Heemschut pleit voor verplaatsing van het garagebedrijf, zodat de villa vrijkomt om op te knappen en een nieuwe functie kan krijgen. In elk geval dringt de commissie aan op groot onderhoud door de eigenaren opdat onherstelbare schade voorkomen wordt. De gemeente laat weten dat ze onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om te handhaven. Heemschut Gelderland wacht nader bericht hierover in spanning af. Jan Reijnen Hollands Kroon - Noord-Holland kent pro vinciale monumenten, maar wil de lijst dras tisch inperken. Hollands Kroon, gevormd uit de samenvoeging van Niedorp, Anna Pau- lowna, Wieringen en Wieringermeer, heeft aangegeven de ruim twintig provinciale monumenten binnen haar grenzen op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dat hele goede nieuws is de uitkomst van een langdurige discussie met die gemeente, die vanuit Heemschut Noord-Holland op gang is gebracht. Hollands Kroon deed namelijk niet aan een gemeentelijk monumentenbe leid. Met het aannemen van de Kadernota Erfgoed door de gemeenteraad eind maart is daar een eind aan gekomen. Hollands Kroon gaat namelijk monumenten selecte ren die voor plaatsing op de gemeentelijke lijst in aanmerking komen. Daarbij is wel vrijwillige medewerking van de monumente neigenaren een vereiste. Heemschut is het daar niet mee eens. Omdat er sprake is van een algemeen belang van de te bescher men waarden bij monumenten, biedt vrijwil ligheid naar mening van de commissie niet de uiteindelijke weg om te komen tot een evenwichtig aanwijzingsbeleid. Kortom, de discussie met deze gemeente is ondanks het positieve nieuws nog niet geheel geslo ten. Heemschut Noord-Holland wil dan ook graag na verloop van tijd bespreken hoe de Kadernota uitpakt. Er moet een groot aan tal monumenten nader worden onderzocht Het voormalige Raadhuis van winkel, voor heen provinciaal monument, in 1968. juni 2019 HEEMSCHUT 19

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 19