Kerkgebouwen Militair Erfgoed Leusderheide Een van de vier kerken in Nagele, de Gereformeerde Kerk van architect J. Bakema uit 1960. Het is nu een Protestantse Kerk. FLEVOLAND De elf dorpskernen in de Noordoostpolder tellen zesendertig kerkgebouwen, waarvan de bouw na de Tweede Wereldoorlog deels gefinancierd werd door de overheid. Wat de aantallen betreft was sprake van een lan delijke confessionele lobby en deze werd gesteund door het gegeven dat van enige ontkerkelijking geen sprake was. Boven dien, de bevolking groeide snel. Memorabel is dat de nieuwe boeren gese lecteerd werden, vanzelfsprekend op hun vakbekwaamheid, maar ook op hun gezins leven en geloof. De polderbewoners moes ten ten slotte een afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking. In Oostelijk Flevoland veranderde alles. De verzorgingsstaat ontstond, mede dankzij het Groninger gas, de materiële welvaart groeide en het kerkbezoek nam af. Om allerlei redenen plande het Rijk minder woonkernen in de nieuwe polder, dus ook minder kerkgebouwen. De kerkbesturen zagen de noodzaak daar van overigens al in. Sterker, ze probeerden de verzuiling om pragmatische redenen te doorbreken. Meer oecumene is ook goed voor de jaarrekening. Het leidde tot meer onderlinge samenwerking en gezamenlijk gebruik van de gebouwen, ook buiten de kerk. Zo ontstond in Dronten de eerste algemene sportvereniging van Flevoland. De ontkerkelijking zette door. In Almere vond voorafgaand aan de bouw van de eer ste kerk overleg plaats in een commissie, in het leven geroepen door kerkelijke instan ties. Dat leidde rond 1980 tot oecumeni sche diensten. Het Flevolandse kerkgebouw is een bijzon dere afspiegeling van het kerkelijk leven in Nederland in de tweede helft van de vorige eeuw. En daarbij linken in de Noordoostpol der de kerken naar de opmerkelijke rol van de staat, als je naar het grondwetsartikel kijkt waarin bepaald wordt dat kerk en staat gescheiden zijn. De kerken zijn daarnaast gebouwen die allemaal een eigen, zorgvuldig en opvallend ontwerp hebben, zowel binnen als buiten. En ze hebben een goed ingepaste, bepa lende rol in de ruimtelijke opzet van de dor pen en steden. Voor Heemschut Flevoland is het kerkge bouw actueel. Vanwege het verleden van de kerken en om reden van heden en toekomst. De actualiteit is dat zaken van afbraak dan wel verbouwing spelen of ze liggen in het verschiet. Dat vraagt aandacht. Ben te Ra a 18 juni 2019 UTRECHT Leusden - De gemeenteraad van Leusden heeft besloten de historische gebouwen aan de rand van de Leusderheide de sta tus van gemeentelijk monument te geven. Het gaat om een werkplaats waar schiet schijven werden geproduceerd en een kampbarak, beide uit 1925 - identiek aan de verdwenen barakken op Kamp Amers foort - een oefenruimte voor gasmaskers uit 1926 en een opslagloods uit 1953. Voor het behoud hiervan hebben naast Heemschut Utrecht ook de Historische Kring Leusden en de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort zich al langer ingezet. Ook het smalspoor, waarover de schietschijven naar het oefenterrein wer den gereden, valt onder de bescherming. Voor de gemeente Leusden is dit een bijzon dere stap. De gemeente heeft een inventa risatie gemaakt van de mogelijke gemeen telijke monumenten en heeft als beleid dat deze alleen met goedkeuring van de eige naar op de lijst komen. Voor de objecten die daardoor (nog) niet op de lijst komen, is een 'parapluplan' in het leven geroepen, waar door deze op een signaleringslijst staan en niet zomaar gesloopt kunnen worden, maar die bescherming is zeker niet waterdicht. Voor de gebouwen aan de Leusderheide, die ook werden voorgedragen, maar waarin Defensie niet zonder meer in mee wilde gaan, is dus een uitzondering gemaakt. De meeste partijen steunden deze stap, met uitzondering van de VVD en D66. Erik. Nijhof De gasmasker oefenruimte uit 1926.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 18