Werkgroep Monumentale Kunst Aanwijzing beschermde gezichten AMSTERDAM Amsterdam - In augustus 2014 kreeg de WMK een melding dat de Goeman Bor- gesiusschool aan de Aalbersestraat 35 in Amsterdam Nieuw-West gesloopt wordt. In het gebouw bevindt zich een muurschil dering van Frieda Hunziker (1908-1966), gerealiseerd via de 1,5%-regeling in 1963. Het werk meet 4,2 x 25 meter en is direct op de bakstenen muur in de gang aange bracht. Verbouwingen van de uit 1954 daterende school tastten de muurschilde ring aan, kleurvlakken waren overgeschil derd en extra elementen toegevoegd, waar door de oorspronkelijke heldere compositie deels verloren ging. Na een zorgvuldige afweging waaruit bleek dat de kosten van uitname, restauratie en herplaatsing niet in verhouding stonden tot een volledige recon structie in de nieuwe school, werd voor deze oplossing gekozen. De reconstructie werd op basis van een uitgebreid kleurenonder- zoek, uitgevoerd door Stichting Restauratie Atelier Limburg, en gedetailleerde docu mentatie, fotografie en voorstudies van de originele muurschildering uitgevoerd door City as Archive. Frieda Hunziker wordt wel 'vrouw tussen de mannen' genoemd: het vervaardigen van monumentale kunstwerken was in haar tijd vooral een mannenaangelegenheid. In 1952 kreeg zij de eerste 'monumentale opdracht' waarna meerdere volgden. De muurschil dering in de Goeman Borgesiusschool is de grootste en enige bewaard gebleven muurschildering van haar hand. Het werk is expressief, abstract, dynamisch, een feest van kleurvlakken. Voor liefhebbers van Hun ziker en de monumentale kunst is het fan tastisch dat deze prachtige muurschildering via een reconstructie bewaard is gebleven! Johanna Jacobs AMSTERDAM Amsterdam - Heemschut Amsterdam heeft het initiatief genomen om samen met het Cuypersgenootschap en het Genootschap Amstelodamum de gemeente te vragen een aantal bijzondere buurten aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht te weten: Tuindorp Watergraafsmeer in Oost, de Admiralenbuurt in West en de Pijp, de Vondelparkbuurt en de Amsteloevers in Zuid en West. Deze gebieden zijn zowel op ste delijk als landelijk niveau van groot cultuur historisch belang. In het verleden zijn ze in beeld geweest als rijksbeschermd gezicht. Doordat het Rijk enkele jaren geleden heeft besloten deze gebieden toch niet aan te wijzen als rijksbeschermd stadsgezicht, blij ven de kenmerkende kwaliteiten van deze gebieden kwetsbaar. De aantrekkende eco nomie en het gebrek aan regelgeving voor het behoud heeft enorme gevolgen. Door groot- en kleinschalige bouwactiviteiten ver dwijnen, vaak tot woede van omwonenden, langzaam steeds meer karakteristieken van deze gebieden. Heemschut Amster dam pleit daarom voor de aanwijzing van deze gebieden tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht, zodat deze buurten zich kun nen ontwikkelen mét betere bescherming van de aanwezige waarden. Zo resulteert erfgoedbescherming in een aantrekkelijker en duurzamer woongebied. Norman Vervat De Gerard Doustraat is een kenmerkende straat in De Pijp.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 17