HEEMSCHUT SI Boerderij in dorpsgezicht Wehrmachtsheim actief NOORD-BRABANT Den Hout - De sloop van het pand Houtse Heuvel 2 en het kappen van de twee lei linden betekenen een te grote aantasting van het beschermd dorpsgezicht van Den Hout, gemeente Oosterhout. De bestaande boerderij en beide leilinden zijn een belang rijk cultuurhistorisch onderdeel van het beschermd dorpsgezicht. Het dorpsgezicht is van bijzonder belang, omdat het een relatief gaaf en kenmerkend voorbeeld is van een ouder akkerdorp. De karakteristiek van het dorpsgezicht, de coherentie tussen bebouwing, infrastructuur en open ruimten met typische verkaveling zijn niet of nauwe lijks aangetast. Het plan wekt ook verba zing, omdat de gemeente in 2015 in een brief aan de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout het initiatief heeft afgewezen. Gesteld werd dat door woningbouw en parkeren op deze locatie afbreuk werd gedaan aan het karakter vier van het beschermd dorpsge zicht. Er zijn geen nieuwe omstandigheden die een wijziging van dit standpunt recht vaardigen. De reactie van de gemeente Oosterhout op de zienswijze van Heemschut Noord-Brabant was dat het plan ondertus sen was getoetst en waar nodig aangepast. De commissie vindt de aanpassing te miniem en heeft in maart ingesproken bij de raads commissie. In een beschermd dorpsgezicht is men verplicht de (oude) rooilijnen, hoogte en afmetingen aan te houden. De nieuwbouw- plannen op deze locatie gaan echter uit van een dertiental woningen; een nieuwbouw woning aan de straatzijde met dwars daarop ook nog woningen. Ritmiek, parcellering en dit overvolle programma zijn in strijd met de bestaande bebouwing in het beschermde dorpsgezicht en zijn daarmee niet accepta bel. Mede door de inspraak van Heemschut Noord-Brabant heeft de Raad van Oosterhout de plannen in haar vergadering van 26 maart verworpen. Een succesvolle actie dus, wat duidelijk maakt dat inspreken met de juiste argumenten zeker kan lonen! Jan van Gils en Miriam van den Dries 16 juni 2019 ZUID-HOLLAND Hoek van Holland - Heemschut Zuid Holland heeft de status van gemeentelijk monument aangevraagd voor het restau rant Het Jagershuis aan de Badweg 1 in Rotterdam-Hoek van Holland. Het verzoek werd gedaan in samenwerking met Histo risch Genootschap Roterodamum en het Cuypersgenootschap. Het Jagershuis staat op de nominatie om te worden gesloopt voor de bouw van een appartementencomplex. Het gebouw werd in 1942 door de Duitse bezetter gebouwd als Wehrmachtsheim, eetlokaal voor sol daten en vormt een onderdeel van het historisch belangrijke militaire complex van de Atlantikwall. Heemschut, Rotero damum en het Cuypersgenootschap zijn van mening dat het huidige, zeer toepas selijke gebruik, als restaurant kan worden gecontinueerd en nieuwbouw ook goed in de nabijheid kan plaatsvinden. Inmiddels heeft de gemeente Het Jagers huis voorbescherming gegeven in afwach ting van de afronding van de procedure tot aanwijzing als monument. De gemeente gaat zelfs verder en laat onderzoek doen naar de cultuurhistorische waarden van het gehele Voorduin, het gebied waarin Het Jagershuis is gelegen. Daarin liggen militaire relicten uit de Eerste, de Tweede en de Koude Oorlog. Het is mogelijk dat het gehele ensemble uiteindelijk als monument wordt aangewezen. Han Timmer

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 16