HEEMSCHUT SI Koetshuis bij villa Woudoord actief FRIESLAND Heerenveen - In de gemeente Heerenveen lieten welgestelde burgers aan het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw nabij Oranjewoud villa's bouwen. Architect K.P.C. de Bazel heeft in 1908 villa Woud oord met stal, prieel en koetshuis ontworpen voor mr. Th. C. van Eijk Bijleveld, officier van justitie bij de rechtbank van Heerenveen. De villa en het prieel, Brouwerslaan 51/ Koningin Wilhelminaweg 11, zijn sinds 1999 beschermd als rijksmonument en nu in gebruik als kantoor door de Antea Group. Het koetshuis achter de villa werd in de jaren zeventig verbouwd tot een kantoorruimte en een tekenkamer met lichtdrukkerij. De tuin aanleg rondom de villa, indertijd ontworpen en ingericht door de fa. Wagter uit Heeren veen, is niet meer herkenbaar. De villa vormt samen met het nog aanwezige tuinprieel en koetshuis een uniek ensemble. Het koets huis is destijds niet in aanmerking gekomen voor bescherming als rijksmonument. bescherming als monument. Dit vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde, even als de gaafheid/herkenbaarheid en de zeld zaamheid. De gemeente Heerenveen heeft eind 2018 besloten om het pand niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Tegen het advies van Hus Hiem Welstandsadvi- sering en Monumentenzorg in, die sloop van het koetshuis ten zeerste ontraadt. Door het pand niet aan te wijzen als ge - meentelijk monument vervalt op termijn de voorbescherming, waardoor sloop zonder vergunning is toegestaan. De verwachting is dat hiervan snel na het onherroepelijk worden van het besluit gebruik gemaakt zal worden, aangezien de eigenaar bij de gemeente Heerenveen een plan heeft inge diend, waar sloop onderdeel van uitmaakt. Heemschut Fryslan heeft samen met Werk groep Oud-Heerenveen een bezwaar inge diend met het verzoek het besluit te her roepen. Ook het Cuypersgenootschap heeft een bezwaar ingediend. Claudia Versloot Echter in de nota Cultuurhistorisch Erfgoed Gemeente Heerenveen staat dat het koets huis in aanmerking dient te komen voor juni 2019 HEEMSCHUT 15

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 15