Verwarming Kosten van verduurzaming Plan per proefmonument Verrassende conclusie Tongewelf kelder rijksmonument Waterstraat 18. In 2050, zo is de ambitie van de Rijksover heid, moeten alle huizen van het gas af zijn. In het rapport wordt daarom lage tempe- ratuurverwarming (LTV) voorgestaan. LTV heeft als kenmerk dat de aanvoertempe- ratuur van het CV-water tussen de 35-50 graden ligt. Dit in tegenstelling tot traditi onele verwarming, waarbij de aanvoertem- peratuur tot 80 graden kan oplopen. LTV is echter alleen mogelijk in goed geïso leerde woningen. Op lage temperatuur wer ken alle verwarmingssystemen energiezuini ger. Verder wordt onder deze titel ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden van zonnepanelen, zonneboilers, die soms gemakkelijker inpasbaar zijn, warmtepom pen en andere vormen van verwarmen. Het verduurzamen van monumenten is een kostbare zaak. Er is een flink budget nodig om het goed te doen, maar op termijn is dit, zeker bij stijgende kosten voor energie, rendabel. Bovendien komen goed comfort en laag energieverbruik de waarde van het pand ten goede. Het Nationaal Restauratie fonds biedt aantrekkelijke leenmogelijkhe- den met een lage, vaste rente. Zie: www. restauratiefonds.nl. Per 1 januari 2019 is voor woonhuizen die rijksmonument zijn de belastingaftrek van onderhoudskosten omgezet naar een subsidie voor onderhoud. Een stuk onderhoud kan ook vaak meege nomen worden in de plannen voor het ver duurzamen. Te denken valt aan het schil- derwerk dat nodig is als er isolerend glas wordt geplaatst. De medewerkers van monumentenzorg Deventer hebben van de vijf proefmonumen- ten een inventarisatie van de monumentale waarden gemaakt. Aan de hand daarvan zijn de mogelijkheden per bouwdeel, dak, muur, gevel, glas, ramen, vloer en bodem op een rij gezet. De effecten van de aanpak op temperatuurverloop, vocht- en hittebe- scherming zijn in beeld gebracht. Bouwkun dige details van de bouwdelen maken de praktische uitwerking van de isolatieadvie zen zichtbaar. Het ging in vier gevallen om een stadswoning waar een casco renovatie werd uitgevoerd. Bij de vijfde woning, een verhuurde woning, werd de kap van onver warmde ruimte tot een verhuurde woon ruimte omgevormd en is de verduurzaming van de rest van de woonruimte beperkt gebleven tot het plaatsen van achterzet- Het rapport van het projectteam biedt veel en nuttige informatie voor eigenaren van monumenten en geïnteresseerden. Het is zeker geschikt om uit te rollen naar andere gemeenten. Een opgenomen lees- en gebruikswijzer helpt daar bij. Het rapport is onder de tab via www.heemschut.nl te downloaden. ramen. Dit was een kostenafweging van de verhuurder. Grootschalig renoveren blijkt een goed moment te zijn om de energiebesparing aan te pakken. Het projectteam heeft aangege ven wat mogelijk is. Het is uiteindelijk de keuze van de eigenaar in hoeverre de advie zen opgevolgd worden. Die keuzen worden in het rapport expliciet aangegeven. Grote verrassing van dit onderzoek is dat bijna in alle gevallen een energielabel A mogelijk is. Een van de panden zal wel goed geïsoleerd moeten worden en zal elektrisch verwarmd worden, omdat er geen gasaan- sluiting is. Er is ook geen mogelijkheid om een warmtepomp te plaatsen. Deze woning komt daardoor binnen de labelsystematiek uit op label G. De labelsystematiek laat hier een onvolkomenheid zien, want de woning wordt overigens wel goed geïsoleerd. Gijs van Elk is lid van Heemschut Overijssel, team Salland. Raampartij rijksmonument Waterstraat 8. juni 2019 HEEMSCHUT 13

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 13