■mm mmm Monumentenbeleid Energievoorzieningen lijkheden om monumenten en monu mentwaardige woonhuizen in Deventer of elders geheel of gedeeltelijk te ver duurzamen. 3. De menukaart moet bijdragen aan de kennis van de monumentenbezitter over de verschillende mogelijkheden om het monument te verduurzamen, zodat zij ook in staat zijn hun eigen keuzes te maken en als kritische gesprekspartner voor opdrachtnemers te functioneren. Allereerst werd algemene informatie geïn ventariseerd. Aan de hand daarvan werden de adviezen per pand opgesteld. Daarbij is ingespeeld op de ideeën van de betreffende eigenaar, in één geval de eigenaar-verhuur der. Uiteindelijk is een dik rapport met bevin dingen en aanbevelingen tot stand gebracht. Wat zijn de wettelijke regels? Wat zijn de uit gangspunten? Monumentenzorg wil graag O 4-> O authentieke delen en het oorspronke lijke beeld van een monument behouden. Maar een onderdeel vervangen en er iets aan toevoegen is ook mogelijk. Daar moet tevoren dan wel goed naar gekeken worden. Monumentenzorg inventariseert eerst wat de monumentale waarden van een pand zijn en in welke staat die verkeren. Ook geven zij aan op welke plaatsen het beschermd stadsgezicht geen zonnepanelen, zonneboi lers en warmtewisselaars toelaat. Dat is wel mogelijk buiten het zicht van de openbare ruimte, de straat of een uitzichtpunt. Over leg met monumentenzorg is in alle stadia van groot belang, dat is wel gebleken bij de opstelling van de plannen voor deze vijf panden. Het opgeleverde rapport geeft eerst alge mene informatie voor voorzieningen aan dak, gevel (muren), glas en ramen, vloer en bodem. De eisen en de mogelijkheden worden beschreven van bijvoorbeeld isola tie van platte en hellende daken, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Bij muur isolatie wordt ingegaan op de keuze tus sen natuurlijke- en traditionele (gangbare) materialen met hun voor- en nadelen. De eerste winst is te behalen door zaken die al in of aan het pand zitten, zoals in onbruik geraakte luiken weer goed gangbaar te maken. Raamluiken isoleren namelijk net zo goed als dubbel glas! Ook zware, isolerende gordijnen of vouwgordijnen met een reflec terende coating helpen. Er zijn veel nieuwe soorten glas in de handel waaronder zo genaamd dun isolerend monumentenglas. Dat wordt allemaal uitvoerig uitgelegd en de voor- en nadelen worden aangegeven. Vloerisolatie is een eenvoudige en renda bele manier van energie besparen die het wooncomfort flink verbetert. Vloerverwar ming op een geïsoleerde vloer is ook in een monument vaak mogelijk. Voorgevel rijksmonument aan de Bergstraat 48 in Deventer.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 12