Uitkomsten elders toepasbaar Het team Salland van Heemschut Overijssel heeft het initiatief genomen een voorbeeldtraject voor vijf monumenten op te zetten voor het verduurzamen van monumenten door het treffen van energiemaatregelen. De uitkomsten van het project zijn echter niet alleen door eigenaren van monumentale en monumentwaardige woonhuizen binnen Deventer, maar ook daarbuiten te gebruiken. Aanleiding Wat is onderzocht? Energie voor monumenten Gijs van Elk In mei 2017 heeft Heemschut Overijssel een drietal informatiebijeenkomsten voor eigenaren van rijksmonumenten in Deven ter georganiseerd. Dit vanuit de gedachte dat we ons als Heemschutters weliswaar inspannen om panden op de monumenten lijst te krijgen en voor sloop te behoeden, maar dat we ons daarna weinig laten horen. In die bijeenkomsten hebben we informa tie gegeven over de subsidiemogelijkheden, belastingaftrek en het toezichtbeleid van de gemeente Deventer. Daarnaast was er tijd voor een uitwisseling van ervaringen. Dit heeft niet alleen eigenaren, maar ook ons als vrijwilligers, veel informatie opgeleverd. Zo bleek dat het thema energie erg leeft onder monumentenbezitters. Daarover wil den eigenaren graag een extra informatie bijeenkomst hebben. Die vond plaats op 30 november 2017, met inbreng van medewer kers van de afdeling monumentenzorg en de Deventer Energie Coöperatie. Dit leverde een levendige discussie op met als uitkomst dat de kennis hierover nog tekortschiet. Het ini tiatief voor dit project werd toen gelanceerd. Vijf eigenaren van rijksmonumenten, waar onder een verhuurder, waren bereid mee te doen aan het voorbeeldproject. Het zou naar onze inschatting een plan opleveren voor het verduurzamen van hun woonhuis- monument op het niveau van label B. We konden gebruik maken van de toen nog geldende subsidieregeling voor collectieve energieadviezen van de Provincie Overijssel. Deze subsidie van 4.500 euro gaf ons de mogelijkheid om deskundigheid in te huren op het terrein van energie- en bouwkunde. Met medewerkers van monumentenzorg en Heemschut is daarna het projectteam gevormd. Als team hebben we ons drie doelen gesteld: 1. Het opstellen van een plan per woning voor het verminderen van energiever bruik, waarbij ook het wooncomfort kan worden vergroot. De energiepres tatie moet op label B of hoger worden gebracht. 2. De vijf plannen moeten samen een menu kaart vormen met uiteenlopende moge- Het projectteam Energie voor monumenten. juni 2019 HEEMSCHUT 11

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2019 | | pagina 11