Reacties energietransitie Rectificaties en aanvullingen Koepels Meer koepels Op het hoofdartikel in Heemschut 1 van 2019 over de Energietransitie mochten we een aantal reacties ontvangen. Zo stelt de heer Ambtman dat voor veel mensen zoals de leden van Heemschut dit een grote impact zal hebben op de beleving van ons erfgoed. Ambtman stelt dat de auteur niet met oplossingen komt die echt zoden aan de dijk zetten. Hij stelt dat kernenergie een oplossing kan bieden en Heemschut zich hier sterk voor zou moeten maken. De heer Bruins Slot heeft een groot aantal suggesties en kwam met een bijna com plete lijst van do's and dont's: geen zonneweiden, wel panelen op taluds en op schermen langs snelwegen en spoorwegen; daken in nieuwbouwwijken meteen goed ontwerpen, panelen direct integreren in dak; alle schuur, industriedaken etc. ver- Bij de foto op pagina 46 van Heemschut nummer 1, 2019 is abusievelijk gemeld dat de afgebeelde havezate Leferdinge zou betreffen. Van deze buitenplaats bestaat alleen het bijgebouw nog, zo meldden ons verschillende leden. De afgebeelde bui tenplaats betreft het huis Vennebroek ten noorden van Paterswolde. Naar aanleiding van het artikel over de geo detische koepels van Buckminster Fuller op pagina 36 en 37 van nummer 1, 2019 meldde een aantal leden nog een zevende koepel. Het betreft De Blinkerd in Scheve- ningen. Deze koepel aan de Seinpoststraat huisvest een zwembad en werd gebouwd plicht met panelen, allereerst voor eigen gebruik (voorkomt transport). Bouwver gunning voor hoog-energie gebruikende bedrijven afhankelijk maken van aanwe zigheid panelen; toestaan zonnepanelen die onzichtbaar zijn vanaf openbare weg, ook op monu menten; geen windmolens in beschermd natuur gebied (m.u.v. zee), en niet in straal 3-5 km rond beschermd stads- en dorpsge- bied, liefst langs spoorbanen en snelwe gen, en parken op zee; beslist niet van het gas af: een van de minst slechte oude energiedragers; niet investeren in biomassa: op grotere schaal is dit echt rampzalig; waar haalbaar kernenergie, liefst thori- umreactoren; maximaal inzetten op waterstof; benut zonne-energie direct bij zoninstra- ling. Veel monumentale gebouwen heb- De Olympushal in Zoetermeer. De Blinkerd in Scheveningen. ben een doordachte ligging t.o.v. de zon: midden op de zomerdag weinig zoninstra- ling (eventueel met leibomen die winters bladverlies hebben), ochtend en avond stroomt de warmte binnen door de lagere zonnestand, zeker ook in de winter; warmtenetten o.b.v. restwarmte en bo- demwarmte vergen veel breekwerk, veel aansluitkosten, veel isolatie, daarom niet geschikt voor oude binnensteden en monumenten, tenzij vloerverwarming op tie is bij hergebruik; gebruik airconditioning per vertrek, in de winter zijn dat goed toepasbare warmte pompen voor monumenten; let niet alleen op energie: bouwmateria len en productie belasten ook het milieu. De discussie over wat wel en niet kan en haalbaar is gaat door, ook politiek. Heem schut werkt ondertussen aan de uitwerking van haar standpunten. Wordt vervolgd! in 1981. Daarmee komt het aantal nog bestaande koepels dus op vijf. Het Cypersgenootschap en Heemschut Zuid-Holland hebben dit voorjaar gezamen lijk een aanvraag gedaan voor gemeen telijke bescherming van de Olympushal in Zoetermeer. Rogeria Burgers berichtte ons naar aanlei ding van het artikel over 'De muziekkoepels, wat moeten we er mee?' dat zij al sinds 2011 bezig is met het organiseren van muziekeve nementen in muziekkiosken in Amsterdam en Waterland. Haar stichting heeft de naam Muziekkapellen, www.muziekkapellen.nl. Op de site is meer informatie te vinden evenals het programma. In het tijdschrift Ons Amsterdam heeft Huguette Mackay een stuk gepubliceerd over de muziekten ten in de stad Amsterdam. Daaruit blijkt dat er van de 26 exemplaren nog slechts zes over zijn. Erfgoed dus om zuinig op te zijn! 10 juni 2019

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2019 | | pagina 10