In tegenstelling tot de Belgische kust is de kust van de Zuidwestelijke Delta, het gebied van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden, leeg. Die ruimte en rust vormen de kern waarden van het gebied. De beide provin cies leggen ter bescherming van het land schap in hun ruimtelijk beleid slechts zeer geringe beperkingen op aan gemeenten, zo constateren diverse natuur-, landschaps- en milieuorganisaties en ook Heemschut. De Rijksoverheid is in het voeren van een ruimtelijk beleid al helemaal afwezig. Het bestaande aanbod van vakantiewonin gen sluit niet aan bij de huidige wensen. De huidige consument is op zoek naar beleving en een investering in de vorm van nieuwe vakantiewoningen. Dat brengt vooralsnog meer op dan rendement op banksaldo's. En dat maakt dat de kust voor projectontwikke laars aantrekkelijk is. Prikkels om te renove ren ontbreken, terwijl wel veel nieuw wordt gebouwd. Er is sprake van gelegenheidspla nologie, waarbij kapitaalkrachtige onderne mers bij de verschillende gemeentebesturen een gewillig oor vinden. Vraag en aanbod blijken echter volgens een in september verschenen onderzoek, in opdracht van natuur- en milieuorganisaties, niet in balans. Zo ontstaan straks nieuwe problemen in een uiterst kwetsbaar gebied. In 'Naar het behoud en een betere bescherming van de gouden rand van de Zuidwestelijke Delta' worden deze conclusies gestaafd. De orga nisaties pleiten voor een taskforce en een pas op de plaats. Het doorgaan van al deze ontwikkelingen zal de problemen in het gebied vergroten en niet oplossen. De rol van de provincies en gemeenten is hierbij essentieel. Daarom is een publieks campagne gestart. Op www.beschermde- kust.nl staat niet alleen het onderzoeks rapport, maar kunt u zich ook aanmelden als baywatcher. Inmiddels heeft Minister Schultz haar plannen ingetrokken onder druk van de massale publieke verontwaar diging en de druk Tweede Kamer. De actie heeft dus gewerkt, het is nu zaak te werken aan een pact over de kust én om te blijven waken voor nieuwe voorstellen van de kant van de Minister. maart 2016 HEEMSCHUT 41 Blik op vakantiepark Het Kustlicht te Zoutelande.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 41