Zaans Erfgoed Convenant Hooibergen in Hasselt Bijzonder van binnen en buiten HEEMSCHUT En verder: INHOUD Vakwerkbouw in Zuid-Limburg Uit puin herrezen 600 jaar bouwen met hout en leem Rotterdam en de wederopbouwkunst De nieuwe Omgevingswet Van grachtenhuis tot villa in het groen Je moet er vanaf het begin bij zijn Onderzoeksproject interieurs Omslag (Foto: BM Beeld 2015) De hall van Oranjestein, Laren NH. Architect Wouter Hamdorff, 1919-1922. eRFGoeDveReniGinG Heemschut Actief 14 Bedreigd-Gered in Amsterdam 20 Nieuwe lid: Joost Ankone 22 Gastcolumn Carla Dik-Faber 27 Terug naar het lege land 28 Verborgen monumenten 34 Handhaving gevraagd in Stichtse Vecht 44 Excursies 45 Ruim 80 leden namen deel aan de speciale rondleidingen door Paleis Soestdijk en meer dan 100 leden waren in januari aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van onze vereni ging. Naast onze vrijwilligers waren er ook leden van Heemschut en relaties van verschillende aanverwante orga nisaties aanwezig. Tijdens de bijeen komst nam interim-voorzitter Jan van Gils de aanwezigen mee in verleden, heden en toekomst van de vereni ging. De heer Alex Vermeulen gaf een inkijkje in de planvorming rond Paleis Soestdijk, waarvoor nu vier ideeën voor herbestemming worden uitge werkt. De publieke openstelling moet daarbij worden gewaarborgd. Tege lijkertijd met de receptie werden in kasteel Medemblik 29 andere monu menten overgedragen aan de Natio nale Monumenten Organisatie NMO. Hiermee brengt de Rijksoverheid een aantal bijzondere objecten onder bij een nieuw particulier initiatief. Beheer en behoud, waardering, bescherming en instandhouding zijn kernbegrippen voor een goed erfgoed beleid. Met uw steun zetten wij ons ook dit jaar weer ten volle in om dit te realiseren. Met bestaande én nieuwe initiatieven. Wordt vervolgd! Karei Loeff, directeur

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 3