Particuliere instandhouding buitenplaatsen Start Europees netwerkverband De 7 most endangered! Erfgoednieuws P Vereniging Particuliere historische buitenplaatsen HEMBYGDENS AR 2016 Erratum In opdracht van de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen heeft Witteveen Bos een onderzoek uitgevoerd naar de particuliere instandhouding van historische buitenplaatsen. Van de 552 in ons land res terende buitenplaatsen zijn er circa 330 in particulier bezit. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de gebouwen op buitenplaatsen over het algemeen in goede staat van onderhoud verkeren. Voor het historisch groen is dat echter anders. De onderhoudskosten voor het groene deel zijn hoog, terwijl tegelijkertijd een deel van de werkzaamheden van subsidie is uitgesloten. Daarmee is het groen het meest kwetsbare onderdeel van de buitenplaats. De Vereni ging PHB pleit ervoor dat de onderhouds- toestand op de juiste wijze gemonitord wordt, zodat bijtijds de juiste kennis en mid delen kunnen worden ingezet voor voortva rende oplossingen en ter voorkoming van snel verval. Het ministerie van OCW is reeds een eigen onderzoek gestart. Van 20-22 november 2015 hebben organi saties uit Duitsland, Nederland, Italië, Polen en Zweden elkaar voor de eerste keer ont moet in Bonn. De Bund Heimat und Umwelt, de koepelorganisatie voor Duitse erfgoed organisaties, was gastheer van de bijeen komst, samen met Civilscape. Directies en/ of vertegenwoordigers van de Bund Heimat und Umwelt (Duitsland), Bond Heemschut (Nederland), Heimatpfiegeverband Südtiroi (Italië), Association for Protection of Her- itage 'Miyn Papiernia' (Poland), Sveriges Hembygdsförbund (Zweden) en Civiiscape gaven presentaties van hun werkzaamhe den en betrokkenheid. Samen vertegen woordigen deze erfgoedorganisaties onge veer 1.000.000 burgers en bereiken zij 5.000 organisaties. Een aantal daarvan is al meer dan 100 jaar oud. Onze Zweedse zusterorganisatie viert dit jaar haar 100- jarig bestaan. The Swedish Locai Heritage Federation telt 26 regionale afdelingen, 2200 organisaties, 1400 plaatselijke heri tage centres and 400 000 leden. Civiiscape is de jongste en werd opgericht in 2008. Zij telt 116 ledenorganisaties. Civiiscape bena drukte het belang van de implementatie van de European Landscape Convention (ELC). De deelnemers bespraken ook het initiatief voor het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed in 2018. De organisaties zien een dergelijk themajaar als een goede kans om erfgoed beter op de kaart te zetten, waarbij onder het motto Society in Transition kan worden ingezet op aandacht voor diversi teit, demografische veranderingen en duur zaamheid. In het decembernummer zijn onder Heemschut Actief Noord-Brabant op pagina 17 twee verkeerde namen genoemd. De stations van Tilburg en Eindhoven zijn van de hand van archi tect Koen van der Gaast. Eind 2015 heeft Europa Nostra de Shortlist bekend gemaakt van veertien objecten die kandidaat zijn voor de 7 most endangered sites. Met deze actie vraagt onze Europese zusterorganisatie aandacht voor bedreigde erfgoederen in Europa. Heemschut heeft naast het Erfgoed van het gaswinningsge- bied in Groningen, Huis Groessen in Rijswijk voorgedragen. Dit kasteel is geplaatst op de shortlist. Reacties op internet naar aanleiding van de plaatsing waren er volop: De heer Smit spreekt van een 'Lelijk kas teel. We hebben veel mooiere, dus afbreken maar en geen goed geld naar kwaad geld gooien De heer Pijbes stelt: 'Prima actie, moet meer gebeuren om erfgoed te beschermen tegen korte termijn politiek. Hetzelfde doen we ook in het Rijksmuseum dus waarom dan niet een organisatie als de National Trust in Nederland in plaats van het gefrag menteerde landschap van erfgoed organi saties van nu!' Ook andere landen en monumenten roepen reacties op. Over het paleis van justitie te Brussel: 'Hoe slordig kun je met cultureel erfgoed omgaan? Brussel, wat wil het uit stralen? In elk geval geen cultuur.' maart 2016 HEEMSCHUT 39

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 39