Alles in één Actief handelen Contacten opbouwen Omgevingswet en Heemschut De Omgevingswet is al aangenomen door de Tweede Kamer en komt dit jaar aan de orde in de Eerste Kamer. Dit artikel is vooral bedoeld als door kijkje voor wat er gaat gebeuren als de wet daadwerkelijk van kracht wordt. Dat zal naar verwachting in 2018 zijn. Han Timmer en Gert Vos zijn lid van een werkgroep die onderzoekt wat er met de komst van de Omgevingswet gaat verande ren in het werk van Heemschut. Misschien niet eens zo veel, verwachten de twee, want de overheid heeft de afgelopen jaren al een voorschot genomen op wat er komen gaat. Zo was de Crisis- en Herstelwet bedoeld om door snellere procedures de bouw een extra impuls te geven toen de malaise toesloeg. Die tijdelijke wet werkt in grote lijnen al vol gens de principes van de Omgevingswet. Volgens Timmer vormden de plannen voor een nieuw station in Utrecht een van de aan leidingen voor de verandering in de wetge ving. Die plannen dreigden te verzanden van wege de honderden vergunningen die vereist waren. Dichter bij huis kan het kappen van een boom of de bouw van een dakkapel van wege de bureaucratische rompslomp een heidens karwei zijn. Wie zonnepanelen wil aanbrengen, krijgt te maken met de Rijks overheid die dat stimuleert en met gemeen ten die dat soms weer ontmoedigen. Er was dus behoefte aan meer snelheid, flexibiliteit en duidelijkheid, vooral bij grote projecten waarvoor bestemmingsplannen moeten worden aangepast. In de praktijk gaat de Omgevingswet dat straks doen door alle milieu- en veiligheidseisen, regels over bereikbaarheid, geluidshinder, natuurwaar den en cultuurhistorie naast elkaar te leggen en te wegen. De gemeenteraad beoordeelt het geheel en stelt een nieuw bestemmings plan vast, dat omgevingsplan gaat heten. De toekenning of afwijzing van de vergunning is, net als nu, een zaak voor het college van B&W. Al met al blijft er nog steeds romp slomp over, maar het gaat een stuk sneller. Wie ondanks alles nog ontevreden is, kan alleen nog naar de rechter stappen. Voor Heemschut betekent de Omgevingwet vooral een omschakeling van reageren naar actief handelen. Timmer: 'Je kunt niet meer wachten tot er iets mis dreigt te gaan, maar moet vanaf het begin meedenken over hoe het beter kan. Alsje dat goed doet, dan levert je dat krediet op en de kans dat er naar je geluisterd wordt neemt toe.' De Omgevings wet legt straks aan een ieder een zorgplicht op voor de fysieke leefomgeving. Daar hoort ook cultureel erfgoed bij. Gemeenten moe ten bij de vaststelling van een omgevingsplan rekening gehouden met het belang van dat erfgoed en verantwoording afleggen over de verplichte participatie. Dat moet nu eigen lijk ook al, maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd even goed. Daar ligt een belang rijke taak voor Heemschut, die vindt dat het belang van cultureel erfgoed nog best wat steviger mag worden vastgelegd.' De commissies van Heemschut proberen nu al wel zo te werken. Vos: 'In de Rotterdamse Drievriendendwarstraat dreigde sloop van een ensemble van karakteristieke arbei derswoningen. We hebben positief mee gedacht, wat uiteindelijk resulteerde in het behoud en de renovatie van de bebouwing. De gemeente was blij met onze inbreng en we hebben goede contacten opgebouwd. Als er nu andere zaken spelen, is er ver trouwen en kunnen we ons verhaal kwijt.' Timmer noemt het nieuwe stadhuis van Alphen aan den Rijn als voorbeeld van hoe het niet moet: 'Daar waren we als erfgoed beschermers te laat bij. De resten van een Romeins fort dat daar lag, zijn verdwenen.' Omdat het voor een vrijwilligersorganisatie ondoenlijk is om alle plannen in de gaten te houden, heb je volgens Vos als Heemschut ter goede contacten met politici en ambtena ren nodig. 'Daarin moetje investeren en dat kost tijd. Ook historische verenigingen kunnen waardevolle gegevens leveren. Op tijd reage ren is essentieel, je kunt niet meer aanhaken als de procedure eenmaal begonnen is.' Al die betrokkenheid kan misschien ook ongemakkelijk zijn, zegt Timmer: 'Hoe meer je meedenkt, hoe minder je later het morele recht hebt om dwars te liggen.' Meedenken kan ook moeilijk zijn, omdat argumenten die niet uit de hoek van de cultuurbescherming komen soms heel redelijk zijn. Zo is dubbel Heemschut vindt het van belang dat het behoud van cultureel erfgoed bij nieuwe ontwikkelingen altijd en zo zorgvuldig mogelijk wordt onder zocht en meegewogen. In het voor traject van de totstandkoming van de wet bepleitte Heemschut dat er voldoende mogelijkheden blijven voor inspraak en beïnvloeding van de bestuurlijke besluitvormingspro cessen. Bij de Tweede en de Eerste Kamer hebben wij dit met een aan tal andere zorgpunten verder onder de aandacht gebracht. Vorig jaar werd Heemschut betrokken bij een eerste consultatie door het Minis terie van Infrastructuur Milieu van de onderliggende regelgeving in de AMvB's (Algemene Maatregelen van Bestuur). In april start de openbare internetconsultatie hiervoor, waarbij Heemschut en andere organisaties opnieuw hun visie kunnen geven. glas vanuit een oogpunt van duurzaamheid beter dan enkel glas, ook in monumentale panden waar de energiekosten vaak fors zijn.' Voor een dergelijke afweging is vooral ken nis nodig, veel kennis. Ook daar is een rol weggelegd voor Heemschut dat zich tot kennisinstituut kan gaan ontwikkelen, zowel voor eigen leden als voor politici, gemeen teambtenaren, bewoners of projectontwik kelaars. Vos: 'Het mag allemaal heel tech nocratisch lijken, maar het is de manier waarop je tegenwoordig moet opkomen voor het behoud van cultureel erfgoed. En dat is uiteindelijk waar het om draait.' maart 2016 HEEMSCHUT 37

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 37