L Beschermd stadsgezicht Walnootbomen Historische infrastructuur 1 Bij aankomst maakt het nieuwe treinsta tion van Breda indruk op mij: de treinrei ziger wordt in een ruim en stijlvol vervoers knooppunt van de toekomst onthaald. Eenmaal buiten bij het parkeerterrein is aan de bouwketen en braakliggende ter reinen goed te zien, dat de herontwikkeling van het stationsgebied nog in volle gang is. Na tien minuten rijden hebben we de stad achter ons gelaten en rijden we via de oude Napoleonsweg (N263) door het Brabantse land naar Rijsbergen, de woonplaats van Annemiek van de Made. We stoppen bij een fraaie boerderij voor een korte tussenstop met worstenbroodjes en koffie, geserveerd door bewoonster Yvonne Bogaert, een goede vriendin van Van de Made. Annemiek van de Made vertelt hoe zij na haar studie planologie aan de UvA voor verschillende gemeenten en instellingen in Brabant heeft gewerkt en daarbij altijd inte resse heeft gehad voor het gebouwde erf goed. Om deze belangstelling een sterkere professionele basis te geven, heeft Van de Made de studie Erfgoed en Ruimte aan de Hogeschool van Utrecht in 2014 afgerond. Nu zoekt zij een baan in de erfgoedsector. Tijdens mijn studie deed ik onderzoek naar de planologische mogelijkheden van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen het beschermd stadsgezicht van Geer- truidenberg. Zo kwam ik in aanraking met Heemschut en raakte ik enthousiast over het beschermingswerk dat Heemschut Bra bant doet.' Hoewel de zorgvuldig gerestaureerde boer derij van vriendin Yvonne anders doet ver moeden, worden veel oude boerderijen afgebroken en vervangen door moderne, bungalow-achtige woningen. Annemiek van der Made: 'In samenwerking met Stichting de Brabantse Boerderij (SdBB) probeert Heemschut Noord-Brabant waardevolle en behoudenswaardige boerderijen middels cultuurhistorische waardenkaarten enige bescherming te geven. Een van de manieren om te voorkomen dat oude boerderijen en schuren worden gesloopt, is de gesplitste woonbestemming. In ruil voor behoud en restauratie krijgen eigenaren de toezegging dat de oorspronkelijke agrarische functie omgezet kan worden in een woonbestem ming. Hierdoor is al een aantal bijzondere Vlaamse schuren van afbraak behoed.' Naast zorgvuldige restauratie van de boerde rij, is historisch besef van het boerenerf ook van belang. 'Wij proberen de eigenaren er ook van te overtuigen om het boerenerf in ere te herstellen door bijvoorbeeld een moestuin aan te leggen en streekeigen bomen te plan ten. Boeren gebruikten vroeger de walnoot- boom om muggen te verdrijven.' Het beschermingswerk bevalt haar goed. 'Bij Heemschut kan je echt een monu ment redden, als gemeenteambtenaar ben je meer met de grote lijnen bezig en maar weinig op objectniveau.' Dat wil niet zeggen dat ze geen interesse heeft in grote lijnen, integendeel. Naast haar werk voor Heem schut zet ze zich in voor de aanleg van een fietspad langs de Aa of Weerijs. 'De belan gengroep Fiets Mark en Aa heeft een plan ontwikkeld waarin de zogenaamde schouw- paden, die het waterschap gebruikt om de oevers en sloten te inspecteren, te transfor meren in een fiets- en wandelpad langs de rivier. Op dit moment is er een herverkave ling van het buitengebied aan de gang. Een prachtig moment dus om een mooi fietspad aan te leggen.' Van de Made is blij dat het riviertje hiermee weer een functie krijgt: 'Door het fietspad kunnen mensen weer de historische structuur van het landschap en de rivier beleven. Door de ruilverkave ling is al veel van de oude infrastructuur in ons land verloren gegaan. Herstel van his torische infrastructuren kan helpen om een bepaald gebied interessanter te maken voor bewoners en toeristen. Onze plannen voor het fietspad passen in de ambitie van de provincie om de Baronie van Breda als fiets- gebied op de kaart te zetten.' De kronkelige loop van de Aa of Weerijs biedt een prachtig tracé voor een fietspad. maart 2016 HEEMSCHUT 29

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2016 | | pagina 29