Special Beeldende kunstenaars de wijk in Betekenis van wederopbouwkunst Louis van Roode lijmde voor het Dijkzigt Ziekenhuis een gigantisch mozaïek op grote platen asbest, dat doorgaans de Brand in het Coolsingelziekenhuis wordt genoemd. De oorspronkelijke titel echter luidde Herrij zenis van de Phoenix (1961). Het werk werd in 2005 gedemonteerd en hangt nu geres taureerd in afzonderlijke delen in de nieuwe ontvangsthal van het Erasmus Medisch Cen trum. Ook in zijn kleurrijke mozaïek (1955) in de hal van de Nederlandsche Bank aan de Boompjes figureert een herrezen feniks. In 1966 ontwierp Hans Ittmann de meest intrigerende vuurvogel van Rotterdam. Het beeld kreeg een plaats aan de Grote Markt, maar verdween in 2009 in de opslag omdat de openbare ruimte werd opgeofferd aan de bouw van de nieuwe markthal. Ittmann stu deerde in Parijs en werkte in het atelier van Zadkine. Ook Ittmann maakte het deforme ren van menselijke vormen tot kern van zijn werk. Alleen is deze Phoenix een cyborg en lijkt niet ontsproten aan de thema's veer kracht of wederopbouw. De Feniks van Kees Timmer werd in 2010 teruggeplaatst op de oorspronkelijke locatie. In 1960 werd in ons land de zogenaamde percentageregeling ingevoerd, een beleids- imperatief dat het mogelijk maakte één procent van elk gemeentelijk bouwbudget te besteden aan beeldende kunst. Dankzij deze verordening werd de openbare ruimte ook opengesteld voor lokale en nationale kunstenaars. Zij beperkten zich niet lan ger tot het creëren van kunst in het nieuwe stadscentrum, maar trokken naar buurten en wijken, naar stadsparken en rivieroevers, naar havens en terminals. Openbare kunst maakte van Rotterdam een fascinerende bloemlezing. Illustratief is een verzameling beelden op Feijenoord. Op een steenworp afstand van elkaar verwijdert, vinden we een reeks kunstwerken waarin arbeid en migra tie aan de orde worden gesteld. Beelden als De Lastdrager, De Dijkwerkers, Ketelbinkie, De Roeiers, Vaart Vrij, Zwaar Weer en het Monument voor de Gastarbeider illustreren het wordingsproces van deze volkswijk en maken haar verleden en gekozen identiteit overdraagbaar aan nieuwe generaties. De Feniks op de locatie voor het stations postkantoor, jaren '70. Het hedendaagse culturele gezicht van Rot terdam wordt mede bepaald door haar uit zonderlijke en omvangrijke collectie buiten sculptuur. Het tijdperk van de feniks dient als oorzaak en vliegwiel van die prestatie te wor den aangemerkt. Alleen de beeldende kunst in de openbare ruimte, wist de 'krankzinnig makende smart' van Rotterdam te vangen en het publiek dichter naar de kunst te brengen. Kunst was de enige collectieve luxe die de naoorlogse arbeidersstad zich wist te veroor loven. Die onbaatzuchtigheid resulteerde in een gigantische openbare collectie, die in drie segmenten kan worden onderverdeeld. Een grotendeels particuliere wederopbouwcol- lectie; een internationale beeldencollectie en een Rotterdamse beeldencollectie. Het gaat hierbij om een unieke erfenis van ongeveer duizend beelden, opgebouwd in zestig jaar, waarvan slechts een deel een beschermde status geniet. Het grootste deel is echter vogelvrij en haar lot ligt vandaag in de handen van de markt: projectontwikkelaars en archi tecten. Markten overheid zouden de handen ineen moeten slaan, zoals ze dat ook deden in de jaren van de wederopbouw. Voorbeeldig in dit verband is de restauratie van het stati onspostkantoor door Claus en Kaan Architec ten. Toen het gebouw van Evert en Herman Kraaijvanger in 1959 opende, zat het boor devol monumentale kunst, gemaakt door Rotterdamse kunstenaars als Dolf Henkes, Louis van Roode, Wally Elenbaas en Gust Romijn. De kunstwerken prijken nu weer in volle glorie en zelfs De Feniks van Kees Tim mer werd in 2010 weer aan de entree toege voegd, nadat hij jaren verweesd had getuurd over de Gedempte Zalmhaven. Ook De Phoenix van Hans Ittmann werd van de sloop gered en kreeg een nieuwe plek in het Lloydkwartier. Veerkracht kan Rotter dam gelukkig niet worden ontzegd. Ook dat is een eigenschap van de feniks. Siebe Thissen is hoofd Beeldende Kunst Openbare Ruimte van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. In april ver schijnt zijn boek: Beelden, stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940. 26 HEEMSCHUT maart 2016

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 26