Sinds 2006 heeft het stadsdeel Cen trum veel energie gestoken in het aan schrijven van eigenaren. En met succes! Prioriteit is gegeven aan monumentale panden die door de verwaarlozing in hun voortbestaan daadwerkelijk werden bedreigd. Geconstateerd kan worden dat veel (zwaar) vervallen rijksmonu menten inmiddels zijn gerestaureerd. Goede voorbeelden zijn Herengracht 402, Kerkstraat 17, Leidsestraat 110 en Nieuwendijk 206. Al deze panden waren in 2009 nog steeds in slechte conditie. Kerkstraat 17 en Leidsestraat 110 leken bijna niet meer te redden. Bij Herengracht 402 was de situatie min der dramatisch, maar stond een bijzon dere stoep uit het midden van de acht tiende eeuw op instorten. Enkele van de genoemde panden zijn na aanschrij ving door de eigenaren opgeknapt. In andere gevallen, zoals bij Kerkstraat 17, heeft Stadsherstel Amsterdam het pand overgenomen. Anno 2016 zijn de meeste van de 126 panden opgeknapt. Heemschut blijft echter alert. Opval lend genoeg zijn te grondige restaura ties op dit moment echter een groter probleem in de Amsterdamse binnen stad. Verschillende eigenaren hebben in de afgelopen jaren grote schade aan hun monumentale bezit aangericht door verkeerde en veelal illegale werkzaam heden. Heemschut Amsterdam probeert samen met de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad daarom het toezicht op restauratieprojecten te laten verbeteren.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 21