Onderzoek gevraagd I \V* HEEMSCHUT M fl Deel Langhouthallen behouden ZEELAND Zaamslag - In de loop van de tijd zijn twee historische panden Plein 28 en 29 en achter liggend schoolgebouw in Zaamslag zwaar ver minkt door de vestiging van een garagebedrijf. Onder de moderne schil zitten echter nog restanten van de originele gevels en daken. De overige panden aan het centrale Plein zijn nog in redelijke tot goede staat en vormen een karakteristiek ensemble, waar verschillende monumenten deel van uitmaken. De gemeente Terneuzen, waartoe Zaamslag behoort, heeft het voornemen beide panden en de voormalige school te slopen en daar hoogbouw te plegen, die sterk uit de toon zal vallen bij omringende bebouwing. AU TOS MOTOREN ure: •o'01'" actief De huidige situatie. De gevelwand van het Plein in 1948. Inwoners van Zaamslag hebben hun bezwa ren daartegen gemeld en Heemschut Zee land heeft dit verwoord in een schrijven aan de gemeente. Daarin wordt gepleit om aan de hand van afbeeldingen van de oorspronkelijke panden gepaste nieuwbouw te plegen en zo mogelijk de nog aanwezige gevel- en kapdelen daarin terug te brengen. Van het schooltje aan de Veerstraat is de oorspronkelijke gevel nog aanwezig. Daarvoor staat een onderwijzerswo ning uit de 19de eeuw. Het gebouw daarnaast (Plein 29), is een oude herberg met de naam De Vergulde Appel. Het dateert uit de 18de eeuw, maar alleen de kap is nog origineel. Behalve gepaste nieuwbouw en gedeeltelijke reconstructie vraagt Heemschut Zeeland ook uitvoering van een verplicht bouwhistorisch en archeologisch onderzoek. Willem Heijbroek AMSTERDAM Amsterdam - Een belangrijk deel van de voor malige Werkspoor- of Langhouthallen op het eiland Oostenburg, inclusief de kraanbaan, blijft behouden en zal worden herbestemd tot woningbouw. Het gaat om de Grote Stelplaats uit 1929, gebouwd door architect Langhout. Heemschut Amsterdam en het Cuypersgenoot- schap hadden de gemeente gevraagd de hallen aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat bleek onhaalbaar maar wel blijft nu de belang rijkste hal bewaard en zal zij worden verbouwd tot woningcomplex door corporatie Stadge noot. Eerder wist Heemschut Amsterdam de nog interessantere Van Gendthallen wel op de monumentenlijst te krijgen. De Langhouthallen zijn hier als architectonisch ensemble onlosmakelijk mee verbonden. Vrij wel de hele maritieme industriële geschiede nis van Oostenburg weerspiegelt zich in deze bebouwing. Hier bouwde de Verenigde Oost- Indische Compagnie, de eerste en grootste multinational ter wereld, de scheepswerf en hier ligt ook de basis van de Nederlandse metaalindustrie. Nog steeds varen er schepen op de motoren van Stork, die op deze plek wer den gebouwd. Bureau Monumentenzorg adviseerde beide hal len van Langhout te sparen maar dat bleek niet haalbaar. Het zou een exploitatieverlies opleve ren van meer dan 10 miljoen. Nu resteert een verlies van 3 Vi miljoen. Dat wil de gemeente compenseren door verder op het eiland wat meer volume te bouwen. Jaap Kamerling De Langhouthallen. maart 2016 HEEMSCHUT 19

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 19