HEEMSCHUT fl Status monumenten in gevaar Verwaarloosd palenwerk actief NOORD-HOLLAND Hollands Kroon - Instorten zullen ze niet van de ene op de andere dag, maar Heemschut Noord-Holland maakt zich ernstig zorgen over 23 monumenten in de gemeente Hollands Kroon. Het gaat om woningen, boerderijen en winkels, bijvoorbeeld het oude raadhuis van Winkel, dat nu het Parfumflessenmuseum her bergt. Of basisschool De Snip en het voorma lige café De Roode Eenhoorn in Nieuwe Nie- dorp. Het zijn monumenten die nu nog door de provincie Noord-Holland worden beschermd. Met Drenthe is deze provincie de enige die zo'n status kent. Noord-Holland wil fors snijden in het provinciaal monumentenbestand en hevelt monumenten die evengoed door gemeen ten kunnen worden beschermd over naar de lagere overheden. Dan wreekt zich echter dat de gemeente Hollands Kroon het aantal monu menten op de gemeentelijke lijst niet wil uit breiden. De gemeenteraad besloot afgelopen zomer het huidige aantal op die lijst van twee monumenten te handhaven, monumentenbe scherming kost immers alleen maar geld. Heemschut Noord-Holland vindt dit een drog redenering. Voorzitter Frans Brugman schreef de gemeente een brief, waarin hij onder meer wijst op de kansen die erfgoed biedt voor de ontwikkeling van economie en toerisme. Erf goed koesteren speelt een verbindende rol in gemeenschappen en zorgt voor behoud van eigenheid. In 2016 wil de gemeente de bur gers gaan vragen welk belang zij hechten aan erfgoed in het algemeen en dus ook aan de 23 onderhavige monumenten in deze jonge fusie gemeente, die 22 kernen telt en nog worstelt met het vinden van een eigen identiteit. Peter Schat Het oude Raadhuis van Winkel. FRIESLAND Molkwerum - In het Fries Molkwar, is een dorp aan de IJsselmeerkust. In de 16de en 17de eeuw was het een zeer belangrijke handels- en vis serijplaats en werd vanwege de 27 bruggen en de vele kanaaltjes ook wel het Venetië van het Noorden genoemd. Het dorp is gebouwd op een achttal 'pollen', door water van elkaar gescheiden. Via planken en bruggetjes onder hielden de bewoners hun onderlinge contacten. In de 18de en 19de eeuw daalde het inwonertal echter. De grote bloei was voorbij en diverse kanaaltjes en sloten werden gedempt en brug getjes geruimd. Toch heeft het dorp, dat haar bestaan en betekenis ontleent aan de zee vaart, in de loop van de tijd veel van die oude karakteristiek behouden. Met de bouw van een robuuste dijk ter afscher ming van de Zuiderzee (later IJsselmeer), met daarin een sluis gelegen achter een strekdam, bleef het dorp over water bereikbaar. Die sluis is al lang verdwenen, maar restanten daarvan zijn nog steeds goed waarneembaar. Ook de strekdam met een palenscherm ter bescher ming van overslaande golven is er nog, zij het in een verwaarloosde staat. Het palenwerk van het havenhoofd met een natuurstenen trap die de dijk op loopt, vormt een van de laatste originele overblijfselen van het vissershaventje aan de Zuiderzee. Ook de inmiddels verbouwde sluiswachterswoning is nog aanwezig en restanten van de eerder genoemde sluis, die in de jaren zestig helaas samen met het haventje is dichtgestort. Stichting Aid Molkwar streeft naar restauratie van het palenwerk, maar vangt bot bij de eige naren van de IJsselmeerdijk en de strekdam. Heemschut Fryslan pleit voor het behoud van dit bijzondere icoon van Molkwar en is in over leg met betrokkenen. Rienk Broers en Marloes Eskens 18 HEEMSCHUT maart 2016

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 18