Handhaving gevraagd ruidi-iivM Monumentale waarden erkend Burgers en RCE op één lijn NOORD-BRABANT 's-Gravenweg 262. ZUID-HOLLAND Rotterdam - Heemschut Zuid-Holland heeft de gemeente Rotterdam gevraagd om handha vend op te treden tegen de verwaarlozing van het buitenhuis 's-Gravenweg 262 gebouwd in classicistische trant rond 1830. De Commissie Historisch Kralingen had Heemschut geatten deerd op het pand, een gemeentelijk monu ment, dat al enige tijd leeg staat. Op de foto's is te zien dat het in slechte staat van onderhoud verkeert. Vooral het dak vraagt om aandacht. Heemschut Zuid-Holland heeft de gemeente dan ook verzocht de eigenaar aan te schrijven en hem te verzoeken het nodige onderhoud te plegen, zodat het pand in ieder geval wind- en waterdicht blijft. Gemeenten mogen volgens uitspraken van de Raad van State bij achterstallig onderhoud van een monument eigenaren verplichten noodza kelijk onderhoud uit te voeren. In ieder geval moet worden voorkomen dat wind en regen vrij spel krijgen in het monument. In de nieuwe Erf- goedwet, die naar verwachting op ljuli 2016 in werking zal treden, is expliciet een onderhouds plicht opgenomen voor rijksmonumenten. Ook voor gemeentelijke monumenten zal de onder houdsplicht gelden. Conny Fleurkens-Steenwinkel Kevelderstraat 24. Groenlo - Afgelopen zomer bleek dat het col lege van B&W van Oost-Gelre voornemens was om een omgevingsvergunning te verlenen voor sloop van een gemeentelijk monument aan de Kevelderstraat 24 in het historische hart van Groenlo. Het pand viel niet te restaureren en diende plaatste maken voor nieuwbouw. Heem schut Gelderland vond sloop zonde en stelde in een brief aan de gemeente en de monumenten commissie dat eerst een bouwhistorisch onder zoek gedaan moest worden om te kijken of het casco nog goed is en of er nog bouwhistorische elementen aanwezig zijn. Daarop liet het col lege een bouwhistorisch onderzoek uitvoeren, waarop de sloopaanvraag werd ingetrokken. Begin december 2015 bleek dat het onderzoek naar het pand nieuwe inzichten had opgele verd. Het monument bezit een 17de-eeuwse kelder. Ook andere delen van het gebouw, zoals de historische gebinten en het muurwerk zijn waardevol. In een gewijzigd bouwplan wordt nu uitgegaan van behoud van de waardevolle onderdelen. Chris Sc harten Asten - Het huis aan het Koningsplein 16 is in 1977 aangewezen als rijksmonument. Het is een (winkel)woonhuis met sporen uit de 13de eeuw, gebouwd in de oude kern van het dorp. Het pand heeft verschillende functies gekend zoals een brouwerij, winkel/woonhuis en in de 17deen 18de eeuw woonden er ook enkele nota belen. Het dankt zijn naam aan de familie De Bruijn die het pand bijna de hele 20ste eeuw uitbaatte als kruidenierszaak. De vermoedelijk rond 1915 ingebrachte winkelinrichting is nog aanwezig. Het huis is in vervallen staat; het wordt wel gestut om verder constructief verval tegen te gaan. Het pand Koningsplein 16 en de gesloopte panden 12 en 14 belichamen het verleden van Asten. Dit is ook door onderzoek aangetoond. Het is dan ook van belang Koningsplein 16 in stand te houden en gepaste nieuwbouw te rea liseren op de locaties 12 en 14. De gemeente Asten, eigenaar van locatie no 14, stelt zich terughoudend op en neemt niet de verantwoor delijkheid de cultuurhistorie van het dorp op deze uitzonderlijke plek veilig te stellen. Gelukkig is door burgerparticipatie een stich ting opgericht, die het belang van de cultuurhis torie van deze plek omarmd heeft. Heemschut Noord-Brabant heeft dit initiatief ondersteund en heeft advies gegeven bij de zienswijzen tegen de aangevraagde sloopvergunning. De RCE heeft een negatief advies afgegeven aan het college van de gemeente Asten. Miriann van den Dries en Tom van Eekelen Het Koningsplein in Asten. maart 2016 HEEMSCHUT 17

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2016 | | pagina 17