L HEEMSCHUT fl Landschapsbeleid Bodemarchief onderzocht? actief GRONINGEN Al enige jaren volgt Heemschut Groningen de ontwikkelingen van het landschapsbeleid van de provincie Groningen op de voet. Speerpunt van Heemschut is dat het beleid wat landschap betreft bij de provincie blijft. Gemeenten zitten naar onze mening te dicht op de burgers en hun (deel-) belangen; hierdoor kan het land schap gaan verrommelen. Het lijkt ons daarom bij uitstek een taak voor de provincie om norm stellend te zijn voor de inrichting en behoud van het landschap. Daarnaast vereist het land schap specifieke kennis; deze is wellicht niet bij gemeenten aanwezig. Heemschut is tevreden met het Herziene Ontwerp van de Omgevingsvisie van de pro vincie. Hierin is het beleid voor landschap, archeologie, aardkundige waarden, cultuurhis torie en het monumentaal erfgoed nu integraal en in onderlinge samenhang opgenomen. Een welkome ondersteuning van onze visie kre gen wij uit onverwachte hoek. In het Meerja ren Programma van de Nationaal Coördinator Groningen worden niet alleen de waarden van het landschap en het erfgoed in de provincie geroemd, maar ook concrete voorstellen voor behoud en herstel van het karakteristieke land schap, de leefbaarheid en de beeldbepalende gebouwen gedaan. Het standpunt van Heemschut Groningen kreeg in 2014 nog veel bijval van betrokkenen. Na de laatste Statenverkiezingen waait de wind uit een geheel andere hoek. De provincie wil nu de landschapstaken weer overhevelen naar de gemeenten. Dit zal in de praktijk betekenen dat er geen of weinig beleid zal zijn. De gemeen ten worden namelijk al vanuit het rijk over spoeld met nieuwe taken op het gebied van gezondheidszorg. De kans dat het landschaps beleid er dan bij inschiet, is aanzienlijk. Dat zal betekenen dat het landschap nog verder zal verrommelen. Gijsbert Boekschoten Het landschap rond 'De Oude Geut' hij Midwolda. FLEVOLAND Oosterwold - Oostelijk van Almere wordt Oos- terwold op een wel heel bijzondere wijze ont wikkeld. Dit gebied moet plaats gaan bieden aan wonen en werken in een landelijke omge ving. De mensen aan wie de kavels worden verkocht, zullen alles zelf moeten regelen. Ze moeten niet alleen hun huis bouwen, maar ook de weg en riolering aanleggen, evenals de aan leg en toevoer van elektriciteit, water en gas regelen... en hun eigen afvalverwerking doen. In de nieuwe woonwijk hebben ze ook de zorg voor het groen en het blauw. Kortom, pionieren is hier zeker wel van toepassing. De nieuwe bewoners moeten ook (laten) onderzoeken of er archeologische artefacten in de bodem zitten. Mocht dit het geval zijn dan moeten ze hun plannen aanpassen, want op archeologische vindplaatsen mag je niet bouwen. In Oosterwold ligt de bedding van de prehistorische Eem. Dit merk je als je over de Vogelweg rijdt. Hazelnoten en trofeeën uit de prehistorie duiken soms op na grondboringen. Nabij de Stichtse Brug zijn twintig jaar geleden zelfs bewoningsresten uit het Vroeg-Neolithi- cum aangetroffen. En wellicht ligt er hier en daar in de polderbodem ook nog een scheeps wrak verborgen. Archeologie, bodemgeschie denis en landschap bieden voor Heemschut Flevoland genoeg aanknopingspunten om Oos terwold in de gaten te houden. Een gebied waar de geschiedenis de toekomst ontmoet! Wordt vervolgd Zie ook: http://almere20.almere.nl/gebieds- ontwikkeling/oosterwold/ m Judith Flapper De Vogelweg doorkruist de oude bedding van de Eem waardoor de weg op en neer golft. 16 HEEMSCHUT maart 2016

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 16