Zeldzame schuur herbestemd? Erfgoed uit de wederopbouw OVERIJSSEL De monumentale kapconstructie van de schuur. LIMBURG Hunsel - Heemschut Limburg werd betrokken bij het onderzoek naar de toekomst van de boerderij de Bruggerhof in Hunsel, gemeente Leudal. Bij de boerderij staat een zogenaamde Vlaamse schuur, waarvan de authentieke kap nog geheel intact is. De Bruggerhof is een car réboerderij die in de loop der tijd is gegroeid uit een langgevelboerderij. Aan boerderij en schuur zijn daarna weinig wijzigingen aange bracht. De schuur dateert uit de 18de eeuw. De boerderij is eigendom van de gemeente en staat op de gemeentelijke monumentenlijst. De gemeente wil de boerderij nu afstoten. Een duurzame herbestemming van de boerderij en in het bijzonder van de Vlaamse schuur is bij zonder wenselijk. Een recent uitgevoerd bouw historisch onderzoek door Hugo van Heesewijk heeft de bijzondere betekenis van het complex aan het licht gebracht. In Limburg zijn nauwelijks vergelijkbare Vlaamse schuren bekend. Gezien de zeldzaamheid van de vakwerkconstructie en de afleesbaarheid van de ontwikkeling van deze schuur naar een latere versteende uitvoering, is het beslist gewenst om de schuur bij Bruggerhof voor de toekomst duurzaam te bewaren. Daarvoor is een passende herbestemmingen een blijvende bescherming als monument noodzakelijk. Hans Vermeer Enschede - Is erfgoed uit de wederopbouw de moeite waard? Ja, zeggen ze in Enschede! Om het gemeentebestuur en de gemeenteraad te betrekken, te informeren en misschien wel te overtuigen van het belang van erfgoed uit die periode is het Forum Erfgoed Enschede (FEE) opgericht. Het Cuypersgenootschap, Architectuurcentrum Twente, Stichting Histori sche Sociëteit Enschede, enkele particulieren en Heemschut Overijssel hebben afgelopen jaar de handen ineengeslagen. De aanleiding was de weigering door de gemeenteraad van Enschede om dertien monumentwaardige pan den aan te wijzen als gemeentelijk monument. Wat werkt er beter dan krachten te bundelen en kennis te delen? Het eerste optreden van het FEE was een bijeenkomst in mei 2015 om het belang van behoud van naoorlogs erfgoed te benadruk ken. Sprekers waren onder andere Jan Astrego (oud stedenbouwkundige van Enschede), Karei Loeff (Bond Heemschut), Bert Haer (gemeente Enschede) en Joep van Aaken (Vliegveld Twente). Zij lieten de intenties voor het behoud van het Enschedees erfgoed vanuit de verschil lende invalshoeken zien. Sindsdien zijn de leden van het Forum in gesprek gegaan met een delegatie van de gemeente raad. Juist met de partijen die eerder een motie ondersteunden om dertien naoorlogse gebou wen het predicaat gemeentelijk monument te geven. Deze motie werd met één stem in de minderheid verworpen. De volgende stap is het organiseren van rondetafelgesprekken, onder andere met deskundige ambtenaren, technisch deskundigen van woningcorporaties en onder wijsinstellingen om het hergebruik van erfgoed 'tussen de oren' te krijgen. Een eerste oriën terend gesprek heeft intussen op ambtelijk niveau plaatsgevonden. Ook naar het publiek toe heeft het Forum een informerende taak. Natuurlijk is het Forum zich ervan bewust dat behoud van monumentwaardige architectuur in Enschede om een lange adem vraagt. Volg de discussie op Facebook.com/ Forum- Erfgoed-Enschede Marcel Meijer Hof De waterzuivering, één van de bijzondere en bedreigde objecten in Enschede. maart 2016 HEEMSCHUT 15

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 15