Kou uit de lucht Vertrouwen in elkaar Heemschut Noord-Holland probeert telkens in een andere gemeente te vergaderen om zo de contacten met historische verenigingen te verbe teren en het werk van Heemschut meer onder de aandacht te brengen. Eind augustus werd er vergaderd in het Oude Weefhuis in Zaandijk met de heren Oudega en Bloem. Behalve een rondleiding door Zaandijk werd er gesproken over nauwere samen werking met de historische vereni ging en kwam het convenant uit gebreid ter sprake. De commissie was van mening dat deze vorm van samenwerking tussen gemeente en historische vereniging als voorbeeld kan dienen. Een ander onderwerp was de samenwerking op het gebied van handhaving en verwaarlozing van monumenten. Het voormalige kantoorgebouw van zeepfabriek N.V. Jan Dekker aan Plein 13 in Wormerveer heeft voorbescherming gekregen met name vanwege het luxueuze interieur. vende omschrijving kan worden opgesteld. Voor deze panden geldt voorbescherming. Verhoek: 'Capaciteit om meer panden in procedure te nemen hebben we niet. En we willen geen stuwmeer aan voorbeschermde panden, die vervolgens niet in procedure worden genomen'. Oudega: 'Het opstellen van de redenge vende omschrijving is ook geen sinecure. Het is specialistisch werk en kost veel tijd.' Al doende kwam de werkgroep er achter dat de erfgoedvrijwilligers moesten wennen aan de praktische aspecten. Van Nugteren: 'Ik draai al zo lang mee in het wereldje van monumentenzorg en welstand dat ik me niet geneer om bij mensen naar binnen te gluren als er bouwwerkzaamheden zijn. De vrijwilli gers van de VZE durfden dat in eerste instan tie niet.' Oudega vult aan: 'Dat is een wijze les die we aan iedereen met soortgelijke plannen willen meegeven: laat de gemeente eerst een cursus ruimtelijke beschrijving van bouw- en cultuurhistorische objecten geven aan erfgoedvrijwilligers die de redengevende omschrijvingen gaan maken.' De intensievere samenwerking kent meer positieve bijwerkingen. Verhoek: 'Ik merk ook dat een monumentenaanwijzing niet meer koud uit de lucht komt vallen voor de eigenaar. De vrijwilligers van de VZE heb ben meestal eerder contact met de eige naar dan wij als gemeente.' Nugteren: 'Wij kunnen prima de kou uit de lucht halen bij bewoners. Door in gesprek te gaan met eigenaars creëren we ook bij hen draagvlak om niet te slopen maar te restaureren.' Niet verrassend, maar de sleutel tot een succesvolle samenwerking bestaat voor namelijk uit goede externe en interne com municatie. Oudega: 'Soms leeft bij onze vrijwilligers het gevoel dat de gemeente wat laks reageert op onze handhavingsverzoe- ken. De harde handschoen wordt soms te makkelijk ingewisseld voor een fluwelen.' Verhoek begrijpt deze reactie wel, maar neemt het op voor haar collega's ambtena ren: 'Vanwege beperkte capaciteit kunnen wij helaas niet op elke melding reageren. Bovendien is het ook een kwestie van prio riteit. Dan maakt de gemeente een andere belangenafweging. Het is dan mijn taak om dat goed uit te leggen aan de VZE.' Verhoek wil graag het misverstand uit de weg ruimen dat deze samenwerking zou zijn voortgekomen uit de terugtredende rol van de overheid. 'Denk niet dat wij dit doen omdat het ons werk bespaart. We trekken ons als overheid niet terug, integendeel zelfs. Er is veel meer contact dan eerst, maar omdat je vertrouwen in elkaar hebt om samen te werken, levert de energie die je er in stopt uiteindelijk meer op. Oudega beaamt dat daar vooral de grote winst is behaald: 'In Marjorie Verhoek hebben wij één aanspreekpunt waar we bij kunnen aankloppen. Het gevoel dat wij als niet ambtenaren in sommige zaken van het klas sieke kastje naar de muur werden gestuurd, behoort definitief tot het verleden.' maart 2016 HEEMSCHUT 11

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2016 | | pagina 11