De identiteit van gebieden voor bewoners zaterdag; de opkomsten van bibliotheken; de bouw van theaters; maar ook de dreiging van de koude oorlog. De ruim 180 aange wezen en voorgedragen monumenten zijn in het te verschijnen boek Monumenten van de wederopbouw Nederland 1940 - 1965. Opbouw en optimisme ondergebracht in acht thema's: onderdak, verzorgingsstaat, economie, infrastructuur, verzuiling, vor ming, vrije tijd cultuur en herdenking. Bij de presentatie van de lijst van monu menten uit 1959 - 1965 op 18 maart jl. waren de reacties overwegend positief. Dit was ook het geval toen de selectie bekend werd gemaakt van de dertig wederopbouw- gebieden van nationaal belang, in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte. Kiezen voor karakter. De RCE zal in de komende jaren door middel van bestuurlijke afspraken per gebied een basis leggen voor samenwerking met betrokken publieke en private partijen. Dat is geen van boven opgelegde over eenkomst, maar een gedeeld referentie kader voor gebiedsgericht erfgoed beheer. Een dergelijk kader is nodig om effectieve samenwerking mogelijk te maken tussen overheden onderling en met particulier initi atief om de leesbaarheid en beleefbaarheid van Nederland in stand te houden. Meer dan voorheen is de omgang met het ruimte lijk erfgoed gebaat bij een open dialoog op basis van kennis van de gebieden en hun ontwikkelingsmogelijkheden. Wederopbouwgebieden met hun alledaagse verschijningsvormen lijken voor sommigen niet te vallen onder de noemer cultureel erfgoed, waarvan de waarde voor iedereen evident is en geduid kan worden met crite ria als zeldzaamheid, authenticiteit en van bijzondere kunsthistorische waarde. Alle daagsheid vergt een andere, meer dynami sche benadering. Dynamisch erfgoed staat voor een toekomstgerichte selectie vanuit een gewenst identiteitsbesef of gewenste identiteitsvorming. Dit houdt ook in dat de betekenis of waarde van erfgoed kan veran deren. Er wordt vanuit dit cultuurhistorisch perspectief niet gezocht naar zeldzame of uitzonderlijke verschijnselen, maar juist naar wat gemeenschappen bindt en hoe de selectie van erfgoed de vorming van een gemeenschappelijke identiteit kan onder steunen en bevorderen. Voor al deze aspecten van het erfgoed van de wederopbouwperiode willen we aandacht vragen tijdens de Week van de Wederopbouw (WOW!). De doelstelling van de WOW! is: het manifest maken van de brede, maar nog latente, publieke belang stelling voor de wederopbouwperiode en haar architectonische, stedenbouwkundige, landschappelijke en artistieke expressies. Met deze week richt de RCE zich op een brede groep van professionals, betrokkenen vanuit de publieke en private sector, parti culiere organisaties en geïnteresseerde bur gers om kennis uit te wisselen, te inspireren en de waardering te vergroten. Juist de ver bondenheid van de verschillende disciplines van kunst, architectuur, stedenbouw en landschap willen we tijdens de WOW! meer benadrukken. Glasraam van Karei Appel in de Thomas- kerk, Amsterdam. Kijk voor meer informatie op: www.cultu- reelerfgoed.nl/wederopbouwweek en op www.monumenten.nl/specials. Ook via de RCE-agenda worden de activiteiten bekend gemaakt. Drs. A.M. Blom is senior specialist weder opbouw en naoorlogse stedenbouw bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en projectleider van de WOW.' Sloop in stadsdeel Bos en Lommer, 2005. september 2013 HEEMSCHUT 9

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 9