Redt sloop 'De oude Kooi' van wateroverlast? Jk^ Aantastingen De panden van architect Jesse in De Oude Kooi. Annexatie van omliggend gebied in 1896 gaf de stad Leiden eindelijk uitbreidings mogelijkheden. Zo kocht in 1897 de ver eniging tot bevordering van de bouw van 'Werkmanswoningen' een terrein met een voormalige eendenkooi om huizen te bou wen voor krotbewoners uit de binnenstad. Hiernaar werd de wijk 'De (oude) Kooi' genoemd. Woningbouwvereniging 'De Een dracht' gaf In 1917 opdracht aan architect Hendrik Jesse (1860-1943) een tuinstad- wijk te ontwerpen. Deze wijk, deels zeer laag gelegen, moet van wateroverlast wor den gered door gedeeltelijke sloop. Bij de arbeiderswijk, die Jesse samen met architect Splinter ontwierp, stond de aan wezigheid van veel groen centraal. Het oudste gedeelte van 'De Eendracht' is gebouwd vóór 1921. De latere bouwblok ken zijn soberder van opzet, met ook meer boven- en benedenwoningen. Toch wist Jesse dezelfde detaillering met bovenlichten en vensterbanken terug te laten komen. Zo ontstond duidelijke verwantschap tussen de bouwperiodes. Het stedenbouwkundige en architectoni sche ontwerp van De Kooi is door stads vernieuwing op verschillende manieren aangetast. 'Wij zijn dan ook zeer blij dat de woningbouwvereniging De Sleutels van plan is om veel originele details terug te brengen', aldus historicus Cor Smit. Smit, het Waterambacht Leiden en de Historische Vereniging Oud Leiden volgen de renovatie plannen al vier jaar. Samen geven ze advies aan de vereniging en de gemeente Leiden. Zowel de gemeente als De Sleutels zetten zich in voor het behoud van de vooroor logse woningbouwcomplexen. Toch ziet de woningbouwvereniging zich nu genoodzaakt om enkele woonblokken te gaan vervangen. Het huidige plan voorziet in de sloop van twee woningblokken aan de Timorstraat, de Atjehstraat, de Driftstraat en de Park straat. Door de sloop wordt de samenhang van de wijk ernstig aangetast. De overge bleven originele woonblokken verworden tot eilandjes, waardoor het vooroorlogse wijkgevoel weg zal vallen. De voornaamste reden voor sloop is dat de woonblokken te Conny Steenwinkel lijden hebben van ernstige wateroverlast tij dens hevige regenval. Door vochtproblemen zijn woningen onbewoonbaar. Het Hoog heemraadschap van Rijnland constateerde dat omliggende nieuwbouw bijna een meter hoger ligt dan de oudbouw. Verdubbeling van het riool heeft de wateroverlast onvol doende verkleind. Er is een plan voor een verdere uitbreiding van het rioolstelsel, maar de kosten zijn te hoog. 'Het creëren van open water, bijvoorbeeld een sloot of een vijver of waterplein, is een goedkoper alternatief', aldus Cor Smit. Ook kunnen de bewoners zelf meehelpen door het regen water op te vangen in regentonnen en de tuinen minder te bestraten. Het slopen van de twee woonblokken zal het waterpro bleem alleen op die locatie oplossen. Het oudste gedeelte van de wijk ligt immers op het laagste punt. Gelukkig is er nog geen definitief besluit genomen. Cor Smit, het Waterambacht, de Historische Vereniging en Heemschut Zuid-Holland blijven betrok ken bij de ontwikkelingen. Conny Steenwinkel is lid van de commissie Zuid-Holland. Hoogteverschillen tussen oud- en nieuwbouw. september 2013 HEEMSCHUT 35

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 35