Valkenburg: Niks aan de Hand! I ïi Lokaal initiatief Norman Vervat Geineindestraat 5-7. De Limburgse gemeente Valkenburg kent een zeer rijk verleden. Een verleden dat bij voorbeeld zichtbaar is aan de 186 Rijksmo numenten en in drie beschermde dorpsge zichten. Voor de liefhebber oogt Valkenburg met zijn vele goed onderhouden monu menten als een erfgoedparadijs. Toch valt er op het gebied van de monumentenzorg nog veel te verbeteren, zo stellen Herman Mücher en Henk Roelofs van de werkgroep Monumenten van de vereniging 'Niks aan de Hand'. Het burgerinitiatief 'Niks aan de Hand' is ontstaan in 1995. De vereniging zet zich in voor het behoud en herstel van het histo risch karakter van Valkenburg, het bevor deren van een goed leefmilieu voor eigen inwoners en gasten en wil een bijdrage leve ren aan het welzijn van de gemeenschap Valkenburg aan de Geul. De vereniging kent vier werkgroepen: Natuur en Wandelpaden, Verkeer en Veiligheid, Centrumplannen en Monumenten. De werkgroep Monumenten heeft als doel stelling de ontwikkelingen op monumenten- gebied nauwlettend te volgen, in de functie van waakhond. De activiteiten beperken zich tot de kern Valkenburg. Het erfgoed in deze kern bestaat uit historische gebou wen, grotten, geologische- en archeologi sche monumenten en muurschilderingen. De werkgroep heeft voornamelijk oog voor objecten die geen rijksmonument zijn maar een dusdanige waarde hebben, dat voorko men moet worden dat ze zomaar aangetast of afgebroken worden. Inmiddels heeft de vereniging diverse suc cesvolle acties op haar naam staan. Zo werd in 1996 een rapport gepresenteerd waarin het herstel van de kademuren van de Geul werd toegejuicht. Tevens werd toen gepleit voor het zichtbaar maken van de zuidelijke kademuur als stadswal en het behoud van flora en fauna aan de kades. Een voor beeld van een juridische behoudsactie is de rechtszaak tegen de Stichting Kasteel van Valkenburg om te voorkomen dat de histo rische plek 'Haselderhof' werd volgebouwd met een megarestaurant. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed keurde deze plannen ech ter goed en de rechtszaak werd verloren. Op dit moment zet de werkgroep zich in voor de ontwikkeling van een gemeentelijk monumentenbeleid. De gemeente kent een sterk verouderde monumentenverordening en er is geen gemeentelijke monumenten lijst. Dit betekent dat veel bijzondere pan den met een simpele melding zo gesloopt kunnen worden. Burgers en overheid kun nen daar weinig tegen doen. Om dit te ver anderen heeft de werkgroep samen met het Cuypersgenootschap de gemeente opgeroepen om aan de slag te gaan met het gemeentelijk monumentenbeleid. Deze oproep is door zowel de wethouder als de gemeenteraad positief ontvangen. De ver wachting is dat de gemeente nu snel met een voorstel komt. Voor het draagvlak en de promotie van het erfgoed van Valkenburg reikt de vereniging ieder jaar de 'lèrepries Alle Bonhöar' uit aan een pandeigenaar die met veel gevoel voor authenticiteit zijn woning heeft gereno veerd. In 2013 ging de prijs naar de heer W. Nijsten, eigenaar van Geneindestraat 5-7. Alleen met trots op het eigen erfgoed zal men goed voor het behoud daarvan zorgen. Die trots wil 'Niks aan de Hand' graag sti muleren. m. JüJP V De bestuursleden Mevrouw Hélène Hoenjet en de heer Henk Roelofs op het Theodoor Dorrenplein. september 2013 HEEMSCHUT 33

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 2013 | | pagina 33