Beek-Ubbergse cultuurhistorie in goede handen Vereniging snieuws heeft Ton Gijsbers al sinds zijn jonge jaren. Zijn hele leven zet hij zich dan ook (en met succes) in voor behoud. Zodoende heeft de Stichting Monument en Landschap dan ook de belangrijkste prijs naar hem vernoemd. De Ton Gijsbers Monumentenprijs wordt toegekend aan eigenaren of organisaties in Beek-Ubbergen die in een periode van twee jaar op een uitzonderlijk verdienstelijke wijze zich ten goede hebben ingezet voor het erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan restau raties of het terugbrengen van belangrijke landschappelijke waarden. Het resultaat van die inspanningen zijn belangrijk voor de gemeente in zijn geheel. De prijs moet gezien worden als een stimulans en een In het Gelderse Beek-Ubbergen bestaat sinds jaren de Stichting tot Behoud van Monument en Landschap. Deze Stichting houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen en houden van waardevol erfgoed en natuur in de dorpen Beek, Ubbergen, Ooij, Leuth, Erlecom, Kekerdom, Persingen en een deel van Berg en Dal, alle dorpen binnen de gemeente Ubbergen. Dit doen ze onder andere door elke twee jaar verschil lende prijzen uit te reiken aan monumente neigenaren of organisaties die zich hebben ingezet voor het erfgoed in het gebied. Het in 1975 opgerichte 'Monumenten comité' in Beek-Ubbergen werd in 1978 omgevormd tot de Stichting Monument en Landschap. Sindsdien zijn mede door de verdiensten van de Stichting in de gemeente het monumentenbeleid en de bescher ming goed geregeld. Hierdoor is het unieke karakter van de gemeente samen met haar waardevolle erfgoed goed behouden. De Stichting heeft zich ingezet voor het behoud van verschillende gebouwen en heeft er ook voor gezorgd dat er een aantal gered zijn, zoals villa Waalheuvel, de Spoel- put in de Smorenhoek en het Huisje van Salm. Tegenwoordig houdt Monument en Landschap zich ook bezig met de bescher ming van het cultuurlandschap waarin de monumenten gelegen zijn. De visie hierach ter is dat deze onlosmakelijk met elkaar ver bonden zijn. Naast de strijd voor behoud van het waardevolle erfgoed reikt Monument en Landschap elke twee jaar monumentenprij- zen uit. Hiervan is de in 2002 in het leven geroepen Ton Gijsbers Monumentenprijs de belangrijkste. Ton Gijsbers is de medeoprichter, oud-voor zitter en erelid van de Stichting. Naast zijn werkzaamheden bij de Stichting is Gijsbers al sinds jaar en dag lid van Heemschut en heeft ook nog eens jaren 'gediend' in de Commissie Gelderland. Liefde voor erfgoed beloning voor eigenaren die actief en met respect omgaan met het bezit en het land schap. Samen met de 'Aanmoedingsprijs' voor lopende projecten en de 'Eervolle Onder scheiding' voor voorbeeldig afgemaakte projecten zijn deze drie prijzen alom gewaardeerd in Beek-Ubbergen. Voorzeker is een dergelijk initiatief een voorbeeld voor de rest van het land. Eigenaren die in het zonnetje worden gezet voor al hun werk voe len de waardering ook voor al hun zwoegen. De laatste winnaar van de prijs in 2013 was de Havo Notre Dame des Anges in Beek-Ubbergen. Het nieuwe gebouw van deze school is tot tevredenheid van velen gebouwd in samenspraak met omwonenden en betrokkenen met het oog op de land schappelijke inpassing van het gebouw in de Ecologische Hoofdstructuur. Een signaal dat ook nieuwbouw, mits er goed over nage dacht wordt, zeker waardevol kan zijn. Prijswinnaar Marij van Deutekom, directrice Notre Dame des Anges, geflankeerd door links Jan Pijl, directeur Aannemersbedrijf Deelen, rechts Gerard Litjens, directeur Bureau de Stroming en Ton Gijsbers. september 2013 HEEMSCHUT 31

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 31