Maatschappelijke veranderingen Risico's spronkelijke opzet. Sinds 1968 werden ook protestante kerkgebouwen ondergebracht in de verzekeringsportefeuille. Dat was het moment dat 'Sint Donatus' werd gewij zigd in Donatus. Donatus verhuisde van Amsterdam naar Den Bosch. En er kwamen andere gezindten die hun kerkgebouwen bij de onderlinge onderbrachten. Reforma torische gezindten sloten zich aan, evenals de Joodse gemeenschap. Op dit moment hebben ze zelfs moskeeën en tempels in verzekering. Het kerkelijke profiel groeide aanvankelijk met het verzekeren van kloos ters. De ontkerkelijking en vergrijzing van kloosterlingen maakte dat veel van deze gebouwen intussen van functie zijn veran derd. 'Eigenlijk laat onze portefeuille zien, wat er in de maatschappij plaatsvond en plaatsvindt', aldus Kadijk. 'Veel kloosters werden verzorgingstehuizen. Nu zijn we ook in dat type gebouwen gespecialiseerd.' In 2009 ging bij Donatus het roer om. 'We werden getriggerd door de alarmerende melding dat er de komende tien jaar zo'n 1000 kerkgebouwen zouden gaan sluiten. Simpel gesteld: dat zou betekenen dat bij niets doen, Donatus sterk zou gaan slin ken, met alle risico's van dien. Er werd een strategisch plan opgesteld. Omdat een groot deel van de portefeuille bijzon dere, monumentale kerkgebouwen betrof, lag een groeiscenario naar andere catego rieën monumenten voor de hand. Dat beleid werpt zijn vruchten af. Anno 2012 komt er 28 miljoen binnen aan premie en is de ver zekerde som van alle gebouwen ongeveer 35 miljard euro. Het aantal niet-religieuze monumenten groeit in deze portefeuille snel. Donatus telt 41 medewerkers en kent een bijzondere aanpak. Want hoe bepaal je de herbouwwaarde van een monument? Veel verzekeraars hebben voor woningen een standaard waardemeter, maar die is niet geschikt voor monumenten. Donatus doet dat anders. Zij zet haar buitendienst van tien man in om op locatie objecten te inspecte ren en te taxeren. Dat zijn gespecialiseerde Simon Kadijk (links) en Alphons van der Voorn. bouwkundigen. Daarbij wordt de vraag aan de verzekeringnemer gesteld: als je monu ment beschadigd wordt, bijvoorbeeld door brand of door storm, wat wil je dan dat wordt hersteld? Die vraag beantwoorden, bepaalt mede de kosten die gemaakt moe ten worden bij het herstel. Wil je alles tot in detail teruggebouwd? Of wil je een eenvou diger gebouw op dezelfde locatie? En wat te doen bij gedeeltelijke schade? 'Veel men sen realiseren zich niet dat dan juist hoge kosten zijn te verwachten, bijvoorbeeld bij het redden van kunstvoorwerpen, archieven of het conserveren van bepaalde onderde len', aldus Kadijk. Van der Voorn legt uit dat een relatie met Donatus een duurzame is. 'Wij gaan niet per jaar een verzekering aan met een klant. We gaan uit van een 10-jaarscontract. De inspectie/taxatie voorafgaand aan het con tract is gratis. De herbouwwaarde van het pand stijgt per jaar met een speciale door ons ontwikkelde monumentenindex.' Uniek is dat een deel van de premie jaarlijks terug vloeit naar de verzekerden, want we hebben geen winstoogmerk. 'Monumenteneigena ren zijn zuinig op hun panden. Ze zijn er trots op en het risico op schade is beperk ter dan bij 'gewone' panden. Toevallig heb ben we dit jaar drie grote schadegevallen gehad, maar de tein jaren daarvoor was er juist opvallend weinig schade uit te keren. Hierdoor is de gemiddelde premierestitutie ca 40% geweest,' aldus Van der Voorn. Een grote schade dit jaar was bijvoorbeeld de brand die de St. Clemenskerk van Nes op Ameland op 5 februari verwoestte. Kadijk: 'Die kerk was bij ons verzekerd. Omdat ech ter bij ons nooit een beroep kan worden gedaan op onderverzekering, keren we een bedrag uit dat het mogelijk maakt de kerk terug te bouwen. Een verzekerde wordt ech ter na een schade niet beter en niet slechter door een verzekering. Als er nieuwe wen sen zijn, bijvoorbeeld voor multifunctioneel gebruik van de kerk en dit komt bovenop de schade, dan is dit voor eigen rekening. We zijn een verzekeraar die royaal is, ech ter geen weldoener. We leven mee met de slachtoffers, maar extra's bij de herbouw zullen extern gefinancierd moeten worden.' Tot besluit van het interview de vraag aan de heren of zij nog een tip mee willen geven aan eigenaren van monumenten. Beiden zijn eensgezind: 'Denk na waarom je ver zekert en met welk doel. Brand, storm en waterschade zijn de grote risico's. Stel dat het ergste lot je pand treft, wat wil je dan dat er met het pand gebeurt? Het restant herbouwen, restaureren, een replica neer zetten? Kijk op een rustige avond je polis eens na en bedenk waarom en hoe je welke risico's hebt verzekerd. En tot slot: Als je lid bent van Heemschut, ben je als monumen- tenbezitter eigenlijk al lid van Donatus. Je deelt immers dezelfde waarden: de liefde voor het monument.' september 2013 HEEMSCHUT 25

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 25