Heemschut actief Herinrichting Voorstraat Wissenkerke Beroep tegen omgevingsvergunning MFA Overijssel LIMBURG ZEELAND De gemeente Noord-Beveland is voornemens om het bestemmingsplan voor het centrum van de kern Wissenkerke aan te passen en een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een Aldi-supermarkt ter plaatse. Deze vestiging past qua aard en schaal geens zins bij de huidige kleinschaligheid van de kern en evenmin bij de bestaande historische bebouwing, met name de voormalige pastorie. Deze was al in 2005 opgenomen in sloopplan- nen voor de vestiging van een winkelcentrum. Begin 2010, toen opnieuw sloop aan de orde was, heeft Heemschut hiertegen stelling geno men, waarop de gemeente heeft afgezien en de aanpassing van het bestemmingsplan is ingetrokken. Nu is alsnog een vergelijk bare bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht. Ten behoeve van de relatief grote hoeveelheid extra parkeerplaatsen moeten er ook gaten worden geslagen in de structuur van de kern. Het is onaanvaardbaar dat daarvoor beeld bepalende bebouwingselementen en tuinen moeten wijken. Wat dit laatste betreft zou bij voorbeeld de tuin van de voormalige pastorie moeten worden gehalveerd en een eeuwen oude moerbeiboom geveld. Met dit plan wordt onherstelbare schade toegebracht aan de ver schijningsvorm en leefbaarheid van de kern, ook vanwege de geplande sterke toename van het aantal verkeersbewegingen. Heem schut heeft samen met de Heemkundige Kring 'de Bevelanden' hiertegen via een zienswijze bezwaar aangetekend. Fred Godthelp V ARCEN - Heemschut Limburg heeft beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van een grote Multifunctionele Accommodatie (MFA) te Arcen in de directe omgeving van het kasteel en elf andere rijksmo numenten. De MFA wordt aanzienlijk groter dan het kasteel. Volgens de commissie ontbreekt een heldere toekomstbestendige visie op het gebied waar de MFA moet komen. Voorts pleit Heemschut Limburg voor herbestem mingen hergebruik van bestaande panden, als alternatief voor de MFA. Hergebruik is in een gemeente met veel leegstaande monumentale panden belangrijk. Tot slot vindt de commissie dat, omdat de gemeente Venlo zelf zozeer is betrokken bij de planvorming, er geen sprake kan zijn van een onafhankelijke besluitvorming. Het ontbreken van voldoende checks en balan- ces laat zich voelen. Adviseurs en burgerinitiatieven geven aan dat de komst van een MFA bij het voormalige kasteelterrein geen goede keuze is. Al in het eerste structuurplan van Arcen en Velden uit 1978 wordt de grote waarde van het kasteel complex erkend. Dat structuurplan gaat uit van een ruimtelijke scheiding tussen dorp en kasteelcomplex. In latere visies is dat steeds overgenomen. De scheiding wordt door het huidige bouwplan teniet gedaan. De MFA zal onherroepelijk functies wegtrekken uit de oude kern van het dorp. Het leidt naar de mening van Heemschut tot het toevoegen van extra leeg stand boven al leegstaande monumenten zoals het oude raadhuis van Kropholler. Op 11 juni hoorde de rechtbank in Roermond in een volle zaal allen die beroep hadden aangetekend. Hans Vermeer september 2013 HEEMSCHUT 19

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 19