Raad van State bevestigt sloop Gerrit Rietveld College Gemeentehuis Ochten gesloopt? A Flevoland/ Overijssel Utrecht Gelderland UTRECHT GELDERLAND UTRECHT - Alle inspanningen van Oud-Utrecht, Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap ten spijt, lijkt het doek te vallen voor het Gerrit Rietveld College van architect Elffers in Utrecht. De Raad van State oordeelde anders en heeft het beroep ongegrond verklaard. De sloop van het Gerrit Rietveld College is volgens Heem schut een gevoelig verlies voor de stad Utrecht. De historische verenigingen bepleitten herge bruik. Zij baseren zich bij hun pleidooi vooreen andere bestemming op een rapport van het Monumenten Advies Bureau en op de vorig jaar door het Rijk gestelde eis dat in bestem mingsplannen cultuurhistorische waarden uit drukkelijk dienen te worden meegewogen bij de vaststelling. In het geval van het Gerrit Rietveld College blijkt dat deze verplichting geen prakti sche waarde heeft. De historische verenigingen vinden het snel aanwijzen van wederopbouw- monumenten nu des te noodzakelijker even als een systematische aanpak van onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden van leeg komende gebouwen. Martha de Wit OCHTEN - Het dorp Ochten ligt aan de noord zijde van de rivier de Waal en is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bijna geheel ver nield. De herbouw van het centrum na oorlog heeft geresulteerd in een dorpshart met een kerkgebouw met toren, een gemeentehuis, winkelpanden, villa's en woningen. Het ensem ble wordt gezien als een belangrijk voorbeeld uit de wederopbouwperiode en verdient naar de mening van de commissie Gelderland de status van beschermd dorpsgezicht. Een groot aantal individuele panden is op de lijst van beschermde monumenten geplaatst, waaron der ook het voormalige gemeentehuis. Onder de inwoners zijn meer dan 500 handtekenin gen opgehaald tegen de sluiting van dit karak teristieke gemeentehuis. Sloop van dit pand betekent grote schade aan het dorp en het gebied als totaal. Dit heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid, de identiteit en het toe risme. Ondanks acties van lokale historische verenigingen blijft de Raad van Neder- Betuwe bij haar besluit tot sloop. Er is een voorlopige voorziening getroffen bij de Rechtbank waar bij Heemschut is gemachtigd om namens de lokale actiegroepen op te treden tegen het onttrekken van de monumentenstatus en de geplande afbraak. Jan Reijnen Groningen x Heemschut actief Zuid Holland Friesland Noord Holland Drenthe Noord Brabant Limburg september 2013 HEEMSCHUT 17

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 17