Heemschut actief Plan modernisering A eeuwenoud sluiscomplex Voorbescherming in de erfgoedverordening Diepvrieshuisje buiten bedrijf OVERIJSSEL NOORD-HOLLAND Met de trein zoetje er praktisch overheen. Hoe wel, sinds vorig jaar rijdt de stoptrein langzamer langs de restanten van de zestiende-eeuwse sluisjes bij Halfweg, omdat ernaast een station is gebouwd. Van oudsher scheidden de sluizen de waterpeilen van Haarlemmermeer en IJ en de voorgangers van de treinreizigers tussen Amster dam en Haarlem stapten bij de sluizen vroeger over van de ene trekschuit op de andere. Het zijn drie op een rij liggende afwatering-/keer- sluizen aan de noordgrens van het gebied van Hoogheemraadschap Rijnland. Er is een plan AMSTERDAM AMSTERDAM - Goed nieuws uit de hoofdstad. Na aanhoudende druk van diverse erfgoedver enigingen, waaronder Heemschut, is het gelukt de voorbescherming voor potentiële gemeen telijke monumenten weer in de Erfgoedveror deningen van de centrale stad en stadsdelen te krijgen. Een motie van PvdA-er Verbeet is in de gemeenteraad bijna unaniem aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen. De voorbescher ming houdt in dat, vanaf het moment van ken- het complex te moderniseren en te restaureren, omdat de sluizen de in deze tijd gewenste gro tere doorstroming belemmeren. De commissie Noord-Holland van Heemschut praat met alle betrokkenen mee over de plannen, met als inzet beschermen van de cultuurhistorische waarde van dit bijzondere sluizencomplex. Niet alleen de ouderdom van de sluisjes spelen daarbij een rol, ook de aanwezigheid van de laatste op z'n origi nele plek achterbleven gietijzeren spoorbrug van Nederlands oudste lijn, stammend uit 1839. De brug is rijksmonument sinds 2000. De sluisjes zijn gemeentelijk monument. Peter Schat nisgeving door het bestuur van een voornemen tot aanwijzing van een gemeentelijk monument tot het daadwerkelijke aanwijzingsbesluit en registratie, een pand beschermd is. Dat wil zeggen, dat het niet gewijzigd, verplaatst dan wel afgebroken mag worden zonder een omge vingsvergunning voor monumenten. Enkele stadsdelen hadden hun erfgoedverordening naar aanleiding van onze inspraak al in die zin gewijzigd. Nu de centrale stad is gevolgd, zullen de laatste stadsdelen ook volgen. Jaap Kamerling V Zeeland SINT ISODORUSHOEVE - De ontwikkeling van diepvrieshuisjes stamt uit de periode 1955- 1960, de tijd van de 'streekverbetering'. Inmaak van groenten en slachtproducten in weckflessen werd vervangen door het invriezen van deze etenswaren. Dit soort gebouwtjes was veelal in eigendom van een plaatselijke coöpe ratie. Op dit moment staan er in de gemeente Haaksbergen nog twee van dit soort huisjes. Het bouwwerkje aan de Binnenveldweg in Sint Isidorushoeve stamt uit 1959 en kenmerkend voor deze periode. Het huisje kenmerkt zich door een bijzondere soort diepvries die men een carrouseldiepvries noemt. Het interieur is in tact en bevat van binnen 128 'laden'. Het type object vertegenwoordigt een stukje ver dwenen agrarische cultuurgeschiedenis. De Monumentenraad Haaksbergen heeft Heemschut om ondersteuning en advies gevraagd voor het behoud van dit monumentje van bedrijf en techniek. De Monumentenraad maakt zich zorgen over het voortbestaan omdat het niet meer in bedrijf is. Een gemeentelijke monumentenstatus kan wel worden aange vraagd maar is in haar ogen niet zinvol omdat de waarde als mogelijk monument direct ver bonden is met een exploitatie 'in bedrijf'. Heemschut Overijssel heeft mogelijkheden voor behoud aangedragen, maar een passende oplossing is nog niet voorhanden. De com missie is bereid samen naar een oplossing te zoeken mochten zich acute problemen met het voortbestaan aandienen. Gerrit te Winkel V CD 16 HEEMSCHUT september 2013

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 16