Heemschut actief Oude Tolweg moet zandpad blijven A Meer bescherming voor Hortusbuurt Behoud Hellingbaanflats Leeuwarden FRIESLAND DRENTHE GRONINGEN <S) CD <5 0 O LU O ZUIDLAREN - Het stelsel van zandpaden dat Drenthe sinds jaar en dag doorkruist behoort tot het cultuurhistorische erfgoed van de pro vincie. De Oude Tolweg langs de Zuid-Es van Zuidlaren is een waardevol onderdeel van dat stelsel. Heemschut Drenthe maakt daarom bezwaar tegen de plannen van de gemeente Tynaarlo, om het fietspad langs de Oude Tol weg te voorzien van een laag beton van 3 tot 3,5 meter breed. Volgens Heemschut Drenthe voert de gemeente geen valide argumenten aan voor de verharding met beton. Bovendien ontbreekt in de plannen een beoordeling en een toetsing van de cultuurhistorische waarde van het zandpad, hetgeen in strijd is met de geldende regelgeving. Veelzeggend in dat ver band is dat de Oude Tolweg, die waarschijnlijk dateert uit 1843, onderdeel uitmaakt van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur zoals die is vastgelegd in de Provinciale omgevingsvisie. Heemschut Drenthe dringt wel aan op reparatie van het bestaande wegdek. Eric Ie Gras GRONINGEN - Deze zomer kwam het bestem mingsplan voor het beschermde stadsgezicht van de Hortusbuurt/het Noorderplantsoen gereed voor behandeling in de gemeente raad. Het nieuwe bestemmingsplan is meer beschermend dan het vorige plan. Heemschut Groningen heeft zich met de andere leden van het Platform (de Vrienden van de Stad Groningen en bewonersorganisaties van de binnenstad) sterk gemaakt voor het behoud van de karakteristieke eenlaags huisjes met dwarskap die nog de vorm hebben van de oorspronkelijke 17de-eeuwse bebouwing in deze buurt. De huisjes in de kleine zijstraatjes van de Hortusbuurt zijn in het nieuwe bestem mingsplan voor een groot deel op de bestem- mingsplankaart aangegeven met een goot- hoogte van vier en een nokhoogte van zeven meter. Bovendien is de afwijkingsbevoegd heid in een groot deel van de Hortusbuurt afgeschaft. Daarmee blijft ook bij nieuwbouw het stadsbeeld gehandhaafd. Eén van de nog niet vervulde wensen van het Platform is het afschaffen van de huidige afwijkingsbevoegd heid voor een intensievere bebouwing aan de Noorderhaven, die vanaf de Reitdiepkade vol gens de actiegroep 'een uitzicht met ansicht kwaliteit' biedt. Tineke Vooys V LEEUWARDEN - Woningcorporatie Elkien te Leeuwarden is van plan om een reeks bij zondere flats uit de wederopbouwperiode te slopen: de zogenaamde Hellingbaanflats in de Leeuwarder wijk Schieringen. Vanwege de voor deze bouwtijd karakteristieke vormgeving en detaillering en het materiaalgebruik zijn de flatgebouwen uit 1954-1957 van architectuur historisch belang. Met name de zogenaamde hellingbanen, die de verschillende verdiepingen met elkaar verbinden, zijn typologisch uitzon derlijk. 'De Hellingbaanflats komen vanwege de uniciteit in aanmerking voor bescherming', zo concludeerde de Rijksadviseur Cultureel Erfgoed in 2011 in een adviesrapport. De cul tuurhistorisch waardevolle flats hebben ook op een nominatielijst van mogelijke gemeentelijke monumenten gestaan, maar tot een formele aanwijzing heeft dit helaas niet geleid. De flats verkeren echter in een slechte staat. Elkien ziet meer in nieuwbouw dan in restauratie van de bestaande flats. In een brief aan Elkien heeft Heemschut inmiddels gepleit voor het behoud van ten minste één van de Hellingbaanflats. In een eerste reactie heeft Elkien, verwijzend naar de slechte bouwkundige staat, aangegeven hiervoor geen mogelijkheden te zien. Marloes Eskens Drenthe Groningen Friesland Noord Holland Flevoland Overijssel Utrecht Zuid Gelderland Holland Noord Brabant

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 15