De stelling: 'De Omgevingswet biedt voldoende beschermingskansen voor natuur en erfgoed.' MAARTEN VAN BIEZEN, Hoofd Mobiliteit van Natuur Milieu EVERT DE IONGH, interim-voorzitter Heemschut 'De huidige versie van de Omgevingswet biedt te weinig garanties om natuur en milieu echt te beschermen. Daarom kwalificeert N&M deze versie als onvoldoende. De ambitie lijkt vooral gericht op ruimte voor ontwikkeling en minder op het realiseren van een goede omgevingskwaliteit. Cruciale randvoorwaarden voor een succesvolle wet zijn (nog) niet opgenomen in de Omgevingswet. De toets versie biedt teveel flexibiliteit en laat te veel over aan invulling met alge mene regels. Participatie van burgers bij plannen en besluiten is onvoldoende gegarandeerd. Om te zorgen dat de Omgevingswet wel effectief bijdraagt aan het realiseren van de gewenste omgevingskwaliteiten, heeft N&M onder andere voorgesteld om gemeenten te verplichten een inte grale omgevingsvisie te maken. Milieu -en natuurdoelen kunnen het beste worden bereikt met uitwerking van het concept "omge vingsgebruiksruimte" (beoogde kwaliteit van natuur en milieu) op gebiedsniveau. Hopelijk komt minister Schultz van Haegen met een verbeterd voorstel. Anders is de Omgevingswet een gemiste kans, zeker voor natuur, milieu én erfgoed.' 'Heemschut is blij met de huidige versie van de Omgevingswet, omdat die vastlegt dat cultuurhistorie een onderdeel is van het ruimtelijk beleid. Bovendien biedt de nieuwe wet niet alleen bescherming aan objecten, maar ook aan de omgeving daarvan en aan landschappen. Een voorbeeld. Ik woon in Haarlem, waar de Amsterdamse Poort eenzaam tussen lelijke nieuwbouw staat. Zulke missers zullen met de nieuwe wet niet meer mogelijk zijn. In een land dat vrijwel geheel door mensenhanden is vormgegeven, is bescherming van het cul tuurlandschap ook van het grootste belang. Ik plaats wel twee kanttekeningen. De eerste is dat de wet het de burger makkelijk wil maken door het aantal regels te beperken. Een mooi streven, maar die vereenvoudiging mag geen gaten slaan in de bescherming van ons erfgoed. De tweede kanttekening is, dat we moeten opletten dat de goede intenties van de wet ook in de prak tijk gebracht worden. Heemschut zal de ontwikkelingen nauwkeurig blijven volgen.' september 2013 HEEMSCHUT 11

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2013 | | pagina 11