Bescherming en ruimtelijke dynamiek 400 jaar grachtengordel Dr. Jaap EvertAbrahamse In 2013 wordt in Amsterdam - samen met een groot aantal andere jubilea - het 400-jarig bestaan van de grachtengordel groots gevierd. Dat is niet het enige feestje: de grachtengordel is na een lange procedure in 2010 werelderfgoed geworden. De status van werelderfgoed heeft niet direct praktische conseguenties, maar moet in de eerste plaats worden gezien als een erken ning van de waarde van de grachtengordel en het beheer ervan, en daarmee voor het werk van de gemeente, de rijksoverheid, monumentenor ganisaties, belangenverenigingen, woningcor poraties en particuliere eigenaren. De binnenstad stond ook zonder werelderf- goedstatus onder een relatief streng regime. Daarmee is sprake van bestuurlijke continuïteit: al vanaf de aanleg stelt de stedelijke overheid relatief strenge eisen aan bebouwing en gebruik van de grachtengordel. Tegelijkertijd kent de binnenstad een grote functionele dynamiek in vergelijking met andere stadsdelen en andere werelderfgoedsites. De aanleg van de grachtengordel De oorsprong van de grachtengordel ligt in de jaren na de val van Antwerpen in 1585, toen Amsterdam werd geconfronteerd met een ongehoorde bevolkingstoename. Deze leidde aanvankelijk tot een spectaculaire groei van de voorsteden en kort daarop tot de eerste grote stadsuitbreiding van de zeventiende eeuw. In 1609 kreeg Amsterdam toestemming van de Staten van Holland om het stedelijk rechts gebied te mogen uitbreiden. Het jaar daarna begon Amsterdam met de aanleg van een nieuw havengebied: de westelijke eilanden. Aanvanke lijk was een vergroting rondom gepland, maar gaandeweg werd deze beperkt tot de westzijde van de stad. Deze wordt ook wel de derde ver groting genoemd. In 1613 werd een nieuwe fortificatie aan gelegd. Toen die klaar was begon men met de invulling van de stadsuitbreiding. Een groot deel van de voorstad, de huidige Jordaan, bleef bestaan om de bewoners niet teveel tegen de haren in te strijken. Dat leidde tot het uiteenval len van de stadsuitbreiding in onderdelen. De belangrijkste vernieuwing lag in het creëren van een gebied dat uitsluitend voor het wonen werd bestemd. Met de aanleg van de grachtengordel werd een nieuw stedelijk woonmilieu gecre- eerd. Strenge regelgeving sloot andere functies uit. Dit woongebied onderscheidde zich duide lijk van het stadshart erbinnen en de werkstad erbuiten. De Herengracht was de best georga- MET THIVII/RGHEi en. M>eriUn.verchocb Ij- lorubir, JJranJtUctrt- tnde. bantemerftrae De grond langs de grachten werd op een veiling verkocht aan de hoogstbiedende. De percelen werden aangegeven op dergelijke uitgiftekaartjes, die voorafgaand aan de veiling werden gedrukt. 6 HEEMSCHUT december 2012

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 6