Stichting Apeldoornse Monumenten 25 jaar betrokken Lokaal initiatief Bij de oprichting van Heemschut was een van de doelstellingen dat er 'zo veel mogelijk' nieuwe initiatieven zouden moeten komen om erfgoed te behouden en te beschermen. In deze rubriek zetten we ieder nummer zo'n plaatselijk initiatief in de schijnwerpers. Dit keer een kijkje in Apeldoorn, waar de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) haar 25-jarig jubileum viert. Karei Loeff De kwartjesfontein in het Verzetsstrijderspark. In 1987 besloot een groep Apeldoornse burgers dat het hoog tijd was een stichting op te richten voor de bescherming van het architectonische en cultureel erfgoed van Apeldoorn. In de statu ten werd een ruime doelstelling vastgelegd. Niet alleen richtte de stichting zich op het volgen van het gemeentelijk beleid, ook eigenaren en bezoe kers moesten worden geïnformeerd over instand houdingskansen en -mogelijkheden. Naast lobby richting de plaatselijke politiek wist de SAM zich ookte manifesteren met bijzondere acties en acti viteiten. Zo kwam er een SAM-prijs voor eigenaren van monumenten en werden adoptieprojecten opgestart. Via nieuwsbrieven, kronieken en een website worden belangstellenden op de hoogte gehouden. De organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag vormt een van de hoogtepun ten van de activiteiten van de stichting. De stichting kent anno 2012 ruim 500 donateurs en circa 80 vrijwilligers. Laatst genoemden zijn actief in verschillende commissies, die alle een eigen taak hebben. Door hun inzet én die van een enthousiast bestuur konden verschillende 'wapenfeiten' worden behaald. Zo werd mede dankzij de SAM het Apeldoornse station behou den, werden initiatieven genomen voor de res tauratie van de luidklok en het uurwerk van het Gymnasium en de oprichting van een standbeeld voor de weldoener Admiraal J.H. Van Kinsbergen. In 2011 werd de gerestaureerde en herplaatste 'Kwartjesfontein' door prinses Margriet onthuld. In dit jubileumjaar richt de SAM zich op 'eerher stel' van de 'lichtzuil' van Burgemeester Roos- male Nepveu, die al 17 jaar op een gemeente- werf staat opgeslagen. Met succes: de gemeente heeft bij haar plannen voorde herinrichting van de Hoofdstraat Noord rekening gehouden met herplaatsing van de lantaarn op een markant punt. Vanaf 13 november -de jubileumdag van de SAM- zorgt de lichtzuil voor een monumen tale entree van de binnenstad. Met een provinciaal symposium, een Jubileum kroniek en de presentatie van 'Kwartetten met Monumenten' weet de SAM het gehele jubile umjaar breed de aandacht op zich te vestigen. Daarnaast gaan de reguliere werkzaamheden, zoals het doen van monument-aanvragen, het volgen van de vernieuwingsoperatie rond de diverse bestemmingsplannen en het onder houden van ambtelijk en politiek overleg over erfgoed-aangelegenheden gewoon door. Naast lokale contacten, het coördineren van de verschillende werkgroepen en het bevorderen van nieuwe initiatieven is voorzitter Harro Frie- ling ook degene die de contacten onderhoudt met landelijke en provinciale organisaties. Mede dankzij zijn inzet was Heemschut in 2010 te gast in Apeldoorn met een uitgebreide excur sie en haar Algemene Vergadering van Leden. Het zijn de persoonlijke contacten die de inzet van plaatselijke erfgoedverenigingen succesvol maken. Helaas zal de SAM haar subsidie van de gemeente Apeldoorn verliezen. Daarmee is een deel van de waardering van de Apeldoornse politiek voor de inhoudelijke bijdrage die de SAM levert aan mooi Apeldoorn op het spel gezet. Want zonder burgerinitiatieven als deze, die politiek, eigenaren en publiek scherp hou den, dreigt nog steeds veel waardevols tussen de vingers door te glippen. Heemschut wenst de Stichting Apeldoornse Monumenten van harte proficiat met haar jubileum en vertrouwt erop dat zij samen met de Commissie Gelderland van onze vereniging de komende 25 jaar succesvolle behoudsacties kan blijven ontwikkelen. Voor meer informatie over de stichting Apel doornse Monumenten kijkt u op www.apeldoomsemonumenten.nl m december 2012 HEEMSCHUT

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 33