Aangepaste nieuwbouw van 'HET MAERELTJE' in Domburg Willem Heijbroek De villa 'Het Maereltje' is in 1916 in Domburg gebouwd door Wichers Wierdsma en voorzien van een chauffeurswoning 'De Protter'. De familie maakt vanaf 1905 deel uit van het Dom- burgse societyleven en ontplooit activiteiten in de sociëteit 'Luctor et Emergo'. Dochter Roline is als kunstenares aangesloten bij de 'Domburgse Dames' en 'Veerse Joffers'. Eind tachtiger jaren van de vorige eeuw is het reeds vervallen com plex beoordeeld in het kader van het Monu menten Inventarisatie Project van de Rijksdienst (MIP), maar niet voorgedragen als rijksmonu ment (MSP). Door een groep van omwonenden en het museum Marie Tak van Poortvliet is twee jaar geleden een dreigende sloop gemeld. Op beide percelen zou een omvangrijk apparte mentencomplex komen met daaronder twee kelderverdiepingen (zie tekening). Heemschut heeft bij de gemeente Veere daartegen bezwaar aangetekend. Deze antwoordt dat dit voorbarig is omdat het plan nog niet ter visie ligt. In een gesprek stelt architect Egbert Hoogenberk, dat restauratie en aangepaste nieuwbouw vrijwel onmogelijk is, omdat ijzeren balken verwerkt in alle muren zijn gaan roesten met desastreuze gevolgen voor de constructie. Ook de funda menten zijn slecht. Afgelopen zomer zijn de plannen ter visie gelegd en is een hoorzitting gehouden, waar Heemschut de ingediende zienswijze heeft toegelicht. Wij stellen als alternatief voor gedeel telijk behoud of reconstructie van de voor- en zijgevel met achter en opzij een aanbouw. In gesprekken met de gemeente Veere, de pro jectontwikkelaar Peter Bommeljé en architect Egbert Hoogenberk is Heemschut overeenge komen dat een aantal karakteristieke elementen van het oorspronkelijke gebouw in de inmiddels afgeslankte bouwplannen zal worden opgeno men. Dit betreft het torentje in zijn geheel, de chaletachtige constructie van de topgevels, de entree, gootdetails en baksteensoort. Bovendien zullen karakteristieke onderdelen van het interieur, zoals een trapdeel, zandstenen schouwen sleutelstukken worden hergebruikt. De bestaande villa is opgemeten en getekend om de onderdelen zuiver te kunnen inpassen. In bijgaande tekeningen gemaakt door archi tect Hoogenberk is te zien dat de aangepaste nieuwbouw de voor deze villa zo karakteristieke art-deco uitstraling behoudt. Wij vinden dat een verrijking, die goed past bij het merendeel van de bebouwing in de reeks van buitenhuizen tus sen Domburg en Oost-Kapelle. Veere is een van de weinige gemeen ten, die nog geen eigen monumenten lijst heeft en het zou goed zijn als 'Het Maereltje' de aanleiding zou worden om hiermee te beginnen. Inmiddels is tijdens gesprekken toegezegd dat een begin gemaakt gaat worden met de cul tuurhistorische waardebepaling, die de basis moet vormen voor een gemeen telijke monumentenverordening en -lijst volgens de voorschriften van de MoMo. Heemschut pleit ervoor dat met dit project een aanzet wordt gegeven tot een modern monumentenbeleid in de gemeente Veere, die geheel West- Walcheren beslaat en veel schitterende monumenten en karakteristieke dorpen binnen de grenzen heeft. Noordgevel bestaande villa Noordgevel gewijzigd plan Noordgevel oorspronkelijke plan december 2012 HEEMSCHUT 31

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 2012 | | pagina 31